Hỏi: Năm 2021 công ty có nhận được hóa đơn đầu vào xuất theo nghị định 51/2010/NĐ-CP tương ứng với phần giá trị thanh toán. Năm 2022 khi nghiệm thu hợp đồng, thì giá trị hợp đồng bị giảm xuống do có hạng mục tại hợp đồng không được thực hiện. Tháng 5/2022 nhận được hóa đơn xuất điều chỉnh giảm của nhà cung cấp dịch vụ ngày 31/5/2022 được xuất theo nghị định 123/2020/NĐ-CP. Hóa đơn xuất điều chỉnh giảm như vậy có đúng không?

Trả lời: Theo quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư số 78/2021/TT-BTC, trường hợp hóa đơn đã lập theo quy định tại Nghị định số 51/2010/NĐ-CP có sai sót thì người bán lập hóa đơn điện tử (HĐĐT) (theo quy định tại Nghị định 123) thay thế cho hóa đơn theo Nghị định 51/2010/NĐ-CP đã lập có sai sót.Việc xuất hóa đơn điều chỉnh giảm là chưa phù hợp.

Hỏi: Tháng 3/2022, công ty có xuất hóa đơn cho khách hàng theo Thông tư 32, Nghị định 51, hóa đơn đã kê khai báo cáo thuế quý I/2022. Công ty hiện đã thực hiện chuyển đổi hóa đơn có mã cơ quan thuế theo Thông tư 78, Nghị định 123. Đến nay, khách hàng sau khi kiểm kê lại các biên bản giao hàng, thì phát hiện hóa đơn cũ đã xuất thừa 1 mã hàng, nên khách hàng yêu cầu xuất lại hóa đơn. Vậy trường hợp này, công ty phải xử lý như thế nào đối với hóa đơn cũ đã xuất theo Thông tư 32 và đã kê khai thuế vào quý I/2022. Hóa đơn mới phải xuất lại như thế nào, và kê khai báo cáo thuế ra sao? Tờ khai thuế quý I/2022 và báo cáo hóa đơn BC26 đã nộp có phải kê khai lại không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 6 Điều 12 Thông tư 78. Kể từ thời điểm doanh nghiệp, tổ chức, hộ, cá nhân kinh doanh sử dụng HĐĐT mà hóa đơn này có sai sót thì người bán và người mua phải lập văn bản thỏa thuận ghi rõ sai sót, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP và lập hóa đơn HĐĐT mới (HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã) thay thế cho hóa đơn đã lập có sai sót. HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập có sai sót phải có dòng chữ “Thay thế cho hóa đơn Mẫu số… ký hiệu… số… ngày… tháng… năm”.

Người bán ký số trên HĐĐT mới thay thế hóa đơn đã lập có sai sót để gửi cho người mua (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT không có mã) hoặc người bán gửi cơ quan thuế để được cấp mã cho HĐĐT thay thế hóa đơn đã lập (đối với trường hợp sử dụng HĐĐT có mã của cơ quan thuế).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn