Kiểm Toán

  • 0

Kiểm Toán

Danh Mục: Dịch Vụ

T.L.C. Auditing cung cấp dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo với tiêu chuẩn và chuyên môn đáng tin cậy. Ngoài việc đáp ứng các yêu cầu kiểm toán thông thường theo chuẩn mực kế toán Việt Nam, chúng tôi còn hướng dẫn áp dụng các Chuẩn mực Báo cáo Tài Chính Quốc Tế (IFRS/US GAAP).

Ngoài ra, chúng tôi còn nghiên cứu sâu hơn các hoạt động của khách hàng, qua đó giúp doanh nghiệp sớm phát hiện các rủi ro tiềm ẩn trong kinh doanh, hệ thống thông tin, tài chính và các vấn đề quản lý có liên quan.

Dịch vụ kiểm toán và dịch vụ đảm bảo của chúng tôi bao gồm:

  • Kiểm toán báo cáo tài chính theo luật định
  • Kiểm toán báo cáo tài chính hợp nhất
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án, công trình, hạng mục công trình xây dựng cơ bản hoàn thành
  • Kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án quy hoạch hoàn thành
  • Kiếm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư các dự án khác
  • Kiểm toán các dự án quốc tế tài trợ
  • Kiểm toán phục vụ công tác Quản lý nhằm hỗ trợ ban Giám đốc quản lý từng lĩnh vực cụ thể gồm Hàng tồn kho, Lưu chuyển tiền tệ, …

Người phụ trách chung:

Tổng giám đốc: Th.s Phan Kiều Lam. CCHN kiểm toán số 3899/KTV

Email: kieulam@kiemtoantlc.com.vn

 


Leave a Reply