Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ kế toán hằng năm

Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ kế toán hằng năm

Hướng dẫn mới về cập nhật kiến thức hành nghề dịch vụ kế toán hằng năm

Ngày 12/4/2024, Bộ Tài chính ban hành Thông tư 23/2024/TT-BTC sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư hướng dẫn về quản lý và kiểm tra hoạt động dịch vụ kế toán.

Thông tư này sửa đổi, bổ sung Điều 3 Thông tư 292/2016/TT-BTC về Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm cho kế toán viên như sau:

Đối tượng cập nhật kiến thức hàng năm là kế toán viên hành nghề và người đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán.

Đối với người mới được cấp chứng chỉ kế toán viên hoặc chứng chỉ kiểm toán viên, thì được đăng ký để hành nghề dịch vụ kế toán đến ngày 31/12 của năm sau năm được cấp chứng chỉ mà không bắt buộc phải cập nhật kiến thức.

Tuy nhiên, để đảm bảo điều kiện hành nghề dịch vụ kế toán trong năm tiếp theo năm liền sau năm được cấp chứng chỉ, thì từ ngày 16/8 của năm được cấp chứng chỉ đến ngày 15/8 của năm liền sau năm được cấp chứng chỉ, người hành nghề phải có đủ giờ cập nhật kiến thức theo quy định.

Về nội dung cập nhật kiến thức, Thông tư mới cũng sửa đổi, bổ sung một số nội dung mới. Theo đó, nội dung cập nhật kiến thức bao gồm:

– Các quy định của pháp luật về kế toán, thuế của Việt Nam; chuẩn mực đạo đức nghề nghiệp về kế toán;

– Chuẩn mực kế toán quốc tế và chuẩn mực báo cáo tài chính quốc tế; Kinh nghiệm thực hành kế toán (nội dung mới bổ sung);

– Các quy định có liên quan về kinh tế, tài chính, kiểm toán; các kiến thức và thông tin khác liên quan đến nghề nghiệp; kỹ năng quản lý; chuẩn mực kiểm toán quốc tế.

Thông tư 23/2024/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 01/7/2024.

Theo https://luatvietnam.vn/ – Tác giả: Kim Anh