Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

Xử lý hóa đơn điện tử khi có sai sót

(TBTCO) – Việc gửi thông tin HĐĐT trong trường hợp hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, thông báo hóa đơn có sai sót,… là trách nhiệm của người bán đối với người mua.

Hỏi: 1. Khi bên bán xuất hóa đơn điện tử (HĐĐT) cho bên mua và đã được cơ quan thuế cấp mã, dù bên bán đã gửi hay chưa gửi cho bên mua thì chỉ cần lên trang hoadondientu tra cứu ra là có đầy đủ hóa đơn mua vào và bán ra. Trong mục 1 và 2 Điều 19 Nghị định 123/2020 về xử lý hóa đơn có sai sót lại phân biệt là HĐĐT chưa gửi người mua và HĐĐT đã gửi cho người mua.

2. Thông báo sai sót khi gửi đến cơ quan thuế ở trạng thái như thế nào là doanh nghiệp được tiến hành làm các bước tiếp theo, tránh trường hợp khi doanh nghiệp làm thông báo sai sót, hủy hóa đơn và xuất lại hóa đơn khác xong, vài ngày nhận được thông báo sai sót không được chấp nhận.

Trả lời: 1. Thông tin về HĐĐT được cung cấp trên cổng của Tổng cục Thuế nhằm hỗ trợ người bán, người mua, các tổ chức cá nhân liên quan có thể tra cứu, đối chiếu trong quá trình sử dụng. Còn việc gửi thông tin HĐĐT trong trường hợp hóa đơn mới, hóa đơn thay thế, hóa đơn điều chỉnh, thông báo hóa đơn có sai sót,… là trách nhiệm của người bán đối với người mua và thỏa thuận giữa hai bên theo các quy định tại điểm 3 điều 17 Nghị định 123/2020/NĐ-CP.

2. Theo Công văn số 5113/TCT-CS ngày 27/12/2021 hướng dẫn một số nội dung về HĐĐT.

Trường hợp HĐĐT đã được cấp mã của cơ quan thuế chưa gửi cho người mua có sai sót, người bán thực hiện theo quy định tại khoản 1 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế thực hiện cấp mã cho HĐĐT mới do người bán lập gửi đến cơ quan thuế theo quy định, hủy HĐĐT đã được cấp mã có sai sót lưu trên hệ thống của cơ quan thuế; sau đó cơ quan thuế ban hành thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.

Trường hợp HĐĐT có mã của cơ quan thuế hoặc HĐĐT không có mã của cơ quan thuế đã gửi cho người mua và người mua hoặc người bán phát hiện sai sót, đối với trường hợp người bán thực hiện theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 19 Nghị định số 123/2020/NĐ-CP thì sau khi tiếp nhận Mẫu số 04/SS-HĐĐT do người bán gửi đến, cơ quan thuế ban hành ngay thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-SSĐT Phụ lục IB ban hành kèm theo Nghị định số 123/2020/NĐ-CP để gửi người bán.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn