Về hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội và kiểm kê tài sản cuối năm 2022 đối với các đơn vị trực thuộc Sở

Về hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính

Về hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính, các khoản đóng góp bảo hiểm xã hội và kiểm kê tài sản cuối năm 2022 đối với các đơn vị trực thuộc Sở

Xem nội dung hướng dẫn tại đây