Tuyên tuyền, phổ biến chính sách gia hạn nộp thuế đến người dân, doanh nghiệp
Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện chính sách gia hạn nộp thuế nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh. Ảnh: TN

Công điện nêu rõ, để hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh, ngày 17/6/2024, Chính phủ đã ban hành Nghị định số 64/2024/NĐ-CP về gia hạn thời hạn nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập doanh nghiệp, thuế thu nhập cá nhân và tiền thuê đất trong năm 2024. Nghị định có hiệu lực từ ngày ký ban hành đến hết ngày 31/12/2024.

Cụ thể, gia hạn 5 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 5/2024, tháng 6/2024 và quý II/2024, gia hạn 4 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 7/2024, gia hạn 3 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 8/2024, gia hạn 2 tháng đối với số thuế giá trị gia tăng của tháng 9/2024 và quý III/2024.

Gia hạn 3 tháng đối với số thuế thu nhập doanh nghiệp tạm nộp của quý II kỳ tính thuế thu nhập doanh nghiệp năm 2024. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh thực hiện nộp thuế giá trị gia tăng, thuế thu nhập cá nhân năm 2024 chậm nhất là ngày 30/12/2024. Gia hạn 2 tháng kể từ ngày 31/10/2024 đối với 50% số tiền thuê đất phát sinh phải nộp năm 2024 (số phải nộp kỳ thứ hai năm 2024).

Trường hợp cơ quan thuế đã tính tiền chậm nộp (nếu có) đối với các hồ sơ thuế thuộc trường hợp được gia hạn theo quy định tại Nghị định này thì cơ quan thuế thực hiện điều chỉnh, không tính tiền chậm nộp.

Tổng cục Thuế yêu cầu các cục thuế tuyên truyền, phổ biến cho người nộp thuế trên địa bàn để kịp thời thực hiện Nghị định số 64/2024/NĐ-CP của Chính phủ nhằm hỗ trợ doanh nghiệp, người dân, thúc đẩy sản xuất kinh doanh./.

Theo https://thoibaotaichinhvietnam.vn/