Hỏi: Công ty muốn trích một phần từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 để bổ sung vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ góp vốn, nhưng trong 2 thành viên góp vốn có 1 thành viên là cá nhân. Vậy công ty có phải nộp thuế thu nhập cá nhân (TNCN) từ đầu tư vốn cho thành viên cá nhân giống như khi chia lợi nhuận không? Nếu có sau khi trừ đi thuế TNCN, phần còn lại bổ sung vào vốn gópthìtỷlệgópvốnmớisaukhibổ sung sẽ bị thay đổi, vậy để tỷ lệ vốn góp không bị thay đổi, công ty có thể thu tiền của cá nhân đó để nộp thuế TNCN được không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Điểm d.2 Khoản 5 Điều 7 Nghị định 126/2020/NĐ-CP ngày 19/10/2020 của Chính phủ quy định:

“d.2) Đối với cá nhân được ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn thì tổ chức nơi cá nhân có vốn góp có trách nhiệm khai thuế thay, nộp thuế thay cho cá nhân đối với thu nhập từ đầu tư vốn khi cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn”.

Căn cứ quy định nêu trên công ty trích một phần từ lợi nhuận chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020 để bổ sung vốn góp cho các thành viên theo tỷ lệ góp vốn trong đó có 1 thành viên là cá nhân. Công ty chưa phải khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn khi ghi nhận phần vốn tăng thêm do lợi tức ghi tăng vốn, khi cá nhân chuyển nhượng vốn, rút vốn, công ty chi trả thực hiện khấu trừ thuế TNCN từ đầu tư vốn đối với khoản lợi tức ghi tăng vốn.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn