Hỏi: Công ty tại Việt Nam mua hàng của công ty tại nước ngoài, nhưng hàng hóa được phân phối từ kho ngoại quan tại Việt Nam, vậy khi thanh toán tiền công ty tại Việt Nam có phải kê khai nộp thuế nhà thầu không?

Trả lời: Căn cứ Khoản 1, Khoản 5 Điều 1; Khoản 2 Điều 2 Thông tư số 103/2014/TT-BTC ngày 6/8/2014 của Bộ Tài chính quy định về đối tượng áp dụng thuế nhà thầu. Trường hợp Công ty A (công ty ở nước ngoài) bán hàng hóa cho công ty B (công ty ở Việt Nam), hàng hóa được công ty A lưu giữ và giao hàng cho công ty B tại kho ngoại quan tại Việt Nam thì khi bán hàng cho công ty B, công ty A có nghĩa vụ nộp thuế nhà thầu (thuế thu nhập doanh nghiệp) đối với thu nhập phát sinh tại Việt Nam theo quy định, do công ty A đã sử dụng kho ngoại quan tại Việt Nam để thực hiện quyền phân phối hàng hóa tại Việt Nam. Công ty B có trách nhiệm khai, khấu trừ nộp thay thuế nhà thầu thay cho công ty A theo quy định.

Hỏi: Công ty có phát sinh khoản chi phí môi giới thuê nhà hàng năm (1 năm trả 1 lần). Vậy khoản chi phí môi giới thuê nhà cho Tổng Giám đốc nêu trên có được tính vào chi phí được trừ khi tính thuế thu nhập doanh nghiệp không?

Trả lời: Căn cứ quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC ngày 18/6/2014 của Bộ Tài chính (đã được sửa đổi tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015), Khoản 2 Điều 11 Thông tư 92/2015/ TT-BTC ngày 15/6/2015 thì khoản chi phí môi giới thuê nhà Công ty trả cho bên môi giới nếu có đầy đủ hóa đơn chứng từ đáp ứng các điều kiện quy định tại Khoản 1 Điều 6 Thông tư số 78/2014/TT-BTC (đã được sửa đổi tại Điều 4, Thông tư số 96/2015/TT-BTC ngày 22/6/2015), được quy định cụ thể trong Hợp đồng lao động thì được tính vào chi phí được trừ khi xác định thu nhập chịu thuế. Đồng thời khoản chi môi giới tiền thuê nhà được tính vào thu nhập chịu thuế thu nhập cá nhân của người lao động nhưng không vượt quá 15% tổng thu nhập chịu thuế phát sinh (chưa bao gồm tiền thuê nhà, điện nước và dịch vụ kèm theo) theo quy định nêu trên.

Theo: thoibaotaichinhvietnam.vn