Tổng hợp Thông tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Phòng

Thông tư số 69/2022/TT-BTC ngày 16/11/2022 của Bộ Tài chính quy định chi tiết về chứng chỉ bảo hiểm, chứng chỉ đại lý bảo hiểm, chứng chỉ môi giới bảo hiểm, chứng chỉ về phụ trợ bảo hiểm

Tổng hợp Thông tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Phòng

Dưới đây là tổng hợp Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng thuộc UBND cấp huyện.

Tổng hợp Thông tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Phòng

Tổng hợp Thông tư về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở, Phòng

Thông tư

Trích yếu nội dung

Ngày có hiệu lực

05/2022/TT-BKHĐTHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Tài chính – Kế hoạch thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện20/7/2022
01/2022/TT-VPCPHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương20/6/2022
04/2022/TT-BCTHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công thương thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương15/3/2022
37/2021/TT-BYTHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Y tế thuộc Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và Phòng Y tế thuộc Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương15/02/2022
11/2021/TT-BLĐTBXHHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh và Phòng Lao động – Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện15/11/2021
03/2021/TT-BNGHướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn về công tác đối ngoại của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện12/12/2021

5/2021/TT-BNV

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Nội vụ thuộc UBND cấp tỉnh và Phòng Nội vụ thuộc UBND cấp huyện

01/10/2021

05/2021/TT-BTNMT

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tài nguyên và Môi trường thuộc UBND cấp huyện

02/8/2021

01/2021/TT-BKHCN

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về khoa học và công nghệ thuộc UBND cấp tỉnh, UBND cấp huyện;…

15/4/2021

08/2021/TT-BVHTTDL

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao, Sở Du lịch thuộc UBND cấp tỉnh; Phòng Văn hóa và Thông tin thuộc UBND cấp huyện

01/11/2021

15/2021/TT-BGTVT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về giao thông vận tải thuộc UBND cấp tỉnh và UBND cấp huyện

15/9/2021

12/2020/TT-BGDĐT

Hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Sở Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Giáo dục và Đào tạo thuộc UBND cấp huyện

07/7/2020

07/2020/TT-BTP

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Tư pháp thuộc UBND cấp tỉnh, Phòng Tư pháp thuộc UBND cấp huyện

03/02/2021

01/2021/TT-UBDT

Hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của cơ quan chuyên môn về công tác dân tộc thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện

16/12/2021

*Tiếp tục cập nhật

Hiện nay, căn cứ để ban hành Thông tư hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh, cấp huyện được quy định tại:

– Nghị định 24/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp tỉnh (được sửa đổi tại Nghị định 107/2020/NĐ-CP);

– Nghị định 37/2014/NĐ-CP quy định tổ chức các cơ quan chuyên môn thuộc UBND cấp huyện (được sửa đổi tại Nghị định 108/2020/NĐ-CP).

Nguồn: thuvienphapluat.vn