Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về quy hoạch đang có hiệu lực

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về quy hoạch đang có hiệu lực

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về quy hoạch đang có hiệu lực

Tổng hợp Luật, Nghị định, Thông tư về quy hoạch đang có hiệu lực

Văn bản quy phạm pháp luật

Ngày hiệu lực

Luật

Luật Quy hoạch 2017

01/01/2019

Luật Quy hoạch đô thị 2009

01/01/2010

Luật Xây dựng 2014

01/01/2015

Luật Xây dựng sửa đổi 2020

01/01/2021

Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của 37 Luật có liên quan đến quy hoạch 2018

01/01/2019

Luật đất đai 2013

01/07/2014

Luật Nhà ở 2014

01/07/2015

Xem thêm các văn bản Luật về quy hoạch TẠI ĐÂY

Nghị định

Nghị định 37/2019/NĐ-CP hướng dẫn Luật Quy hoạch

07/05/2019

Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị

25/05/2010

Nghị định 38/2010/NĐ-CP về quản lý không gian, kiến trúc, cảnh quan đô thị

25/05/2010

Nghị định 39/2010/NĐ-CP về quản lý không gian xây dựng ngầm đô thị

25/05/2010

Nghị định 64/2010/NĐ-CP về quản lý cây xanh đô thị

30/07/2010

Nghị định 80/2014/NĐ-CP về thoát nước và xử lý nước thải

01/01/2015

Nghị định 72/2019/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 37/2010/NĐ-CP về lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị và Nghị định 44/2015/NĐ-CP hướng dẫn về quy hoạch xây dựng

30/08/2019

Nghị định 44/2015/NĐ-CP Quy định chi tiết một số nội dung về quy hoạch xây dựng

30/06/2015

Nghị định 67/2022/NĐ-CP sửa đổi Điều 4 Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

21/09/2022

Nghị định 166/2018/NĐ-CP quy định về thẩm quyền, trình tự, thủ tục lập, thẩm định, phê duyệt quy hoạch, dự án bảo quản, tu bổ, phục hồi di tích lịch sử – văn hóa, danh lam thắng cảnh

15/02/2019

Nghị định 05/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

07/01/2022

Nghị định 53/2019/NĐ-CP hướng dẫn việc lập, thẩm định, phê duyệt và điều chỉnh quy hoạch thủy lợi; đê điều; phòng, chống lũ của tuyến sông có đê

17/06/2019

Xem thêm Nghị định về quy hoạch TẠI ĐÂY

Thông tư

Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

27/06/2013

Thông tư 16/2013/TT-BXD sửa đổi Thông tư 06/2013/TT-BXD hướng dẫn về nội dung Thiết kế đô thị do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

03/12/2013

Thông tư 12/2016/TT-BXD quy định về hồ sơ của nhiệm vụ và đồ án quy hoạch xây dựng vùng, quy hoạch đô thị và quy hoạch xây dựng khu chức năng đặc thù do Bộ trưởng Bộ Xây dựng ban hành

15/08/2016

Thông tư 20/2019/TT-BXD hướng dẫn xác định, quản lý chi phí quy hoạch xây dựng và quy hoạch đô thị do Bộ Xây dựng ban hành

10/03/2020

Thông tư 01/2021/TT-BXD về QCVN 01:2021/BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

05/07/2021

Thông tư 09/2020/TT-BTNMT về ban hành định mức kinh tế – kỹ thuật lập quy hoạch tổng hợp lưu vực sông liên tỉnh, nguồn nước liên tỉnh do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

03/11/2020

Thông tư 22/2019/TT-BXD Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Quy hoạch xây dựng do Bộ Xây dựng ban hành

01/07/2020

Thông tư 08/2019/TT-BKHĐT hướng dẫn về định mức cho hoạt động quy hoạch do Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư ban hành

01/07/2019

Xem thêm Thông tư về quy hoạch TẠI ĐÂY

Theo thuvienphapluat.vn