Tổng cục Thuế thông báo kết quả LCNT Thuê giám sát công tác triển khai dự án “Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử”

Tổng cục Thuế thông báo kết quả LCNT Thuê giám sát công tác triển khai dự án “Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử”

Tổng cục Thuế thông báo kết quả LCNT Thuê giám sát công tác triển khai dự án “Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử”

KẾT QUẢ LỰA CHỌN NHÀ THẦU

– Tên bên mời thầu: Tổng cục Thuế

– Địa chỉ: Số 123 Lò Đúc – Quận Hai Bà Trưng – TP. Hà Nội

– Điện thoại: 024.3768 9679

– Thông báo kết quả lựa chọn nhà thầu với nội dung sau:

STT

Tên dự án

Tên gói thầu

Số thông báo mời thầu

Hình thức lựa chọn nhà thầu

Giá gói thầu

Giá trúng thầu

Nhà thầu trúng thầu

Loại hợp đồng

Thời gian thực hiện hợp đồng

Quyết định phê duyệt

1

Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử

Thuê giám sát công tác triển khai dự án “Xây dựng, triển khai hệ thống hóa đơn điện tử”

20220515078 – 00

Đấu thầu rộng rãi trong nước (qua mạng)

1.032.101.000 VNĐ

858.047.841 VNĐ

Liên danh Công ty Cổ phần Tư vấn và Quản lý đầu tư Công nghệ Thủ đô và Công ty Cổ phần Dịch vụ Truyền thông và Công nghệ thông tin Hà Nội

Trọn gói

210 ngày kể từ ngày hợp đồng có hiệu lực

Số 1379/QĐ-TCT ngày 16/8/2022

 

 Nguồn: mof.gov.vn