Tổng cục Hải quan hướng dẫn điều chỉnh danh mục miễn thuế.

Kê khai báo cáo thuế ra sao khi hóa đơn bị sai
điều chỉnh danh mục miễn thuế
điều chỉnh danh mục miễn thuế

Ảnh minh họa. Nguồn: Internet

Tổng cục Hải quan vừa có Công văn số 1678/TCHQ-TXNK ngày 12/5/2022 gửi Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh để hướng dẫn về việc điều chỉnh danh mục miễn thuế cấp cho dự án đầu tư xây dựng tuyến đường sắt đô thị số 1 TP. Hồ Chí Minh.

Tổng cục Hải quan cho biết, tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP ngày 01/9/2016 của Chính phủ quy định, trường hợp Danh mục miễn thuế đã thông báo có sai sót hoặc cần sửa đổi, chủ dự án thông báo Danh mục miễn thuế sửa đổi trước thời điểm nhập khẩu hàng hóa kèm theo các tài liệu liên quan, để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp với nhu cầu của dự án.

Khoản 7, Điều 30, Nghị định số 134/2016/NĐ-CP quy định, chủ dự án có trách nhiệm thông báo Danh mục miễn thuế, sửa đổi Danh mục miễn thuế, nhận thông tin phản hồi của cơ quan hải quan; kê khai chính xác, trung thực, đầy đủ và gửi hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế đúng thời hạn; chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác, trung thực, đầy đủ của hồ sơ thông báo Danh mục miễn thuế.

Theo hướng dẫn tại khoản 3 Điều 4 quy trình miễn thuế ban hành kèm theo Quyết định số 3394/QĐ-TCHQ ngày 31/12/2021 của Tổng cục Hải quan, hồ sơ sửa đổi, điều chỉnh Danh mục miễn thuế thực hiện theo quy định tại khoản 5 Điều 30 Nghị định số 134/2016/NĐ-CP, bao gồm các tài liệu liên quan để chứng minh việc bổ sung, điều chỉnh là phù hợp nhu cầu của dự án.

Theo quy định trên và đề nghị của UBND TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 933/UBND-DA ngày 28/3/2022, Tổng cục Hải quan nhất trí, với nội dung đề xuất của Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh tại Công văn số 647/HQTPHCM-TXNK nếu Ban Quản lý đường sắt đô thị đã có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án nhưng Thủ tướng Chính phủ chưa có ý kiến chỉ đạo.

Trường hợp Ban Quản lý đường sắt đô thị chưa có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ về việc xem xét phê duyệt điều chỉnh thời gian thực hiện dự án thì Cục Hải quan TP. Hồ Chí Minh đề nghị Ban quản lý đường sắt đô thị sớm có công văn báo cáo Thủ tướng Chính phủ làm cơ sở thực hiện như đề xuất nêu tại Công văn số 647/HQTPHCM-TXNK.

Trích nguồn

Nguyễn Trung

ĐẶT LỊCH TƯ VẤN