Tiếp tục gia hạn nộp thuế, tiền thuê đất năm 2022 | VTC Now

Tiếp tục gia hạn nộp thuế

Thời gian gia hạn là 03 tháng, kể từ ngày kết thúc thời hạn nộp thuế thu TNDN theo quy định. Gia hạn thời hạn nộp thuế GTGT, thuế TNCN đối với số tiền thuế phải nộp phát sinh năm 2022. Hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh nộp số tiền thuế được gia hạn chậm nhất là ngày 30/12/2022

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN