Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Thông tư 66/2022/TT-BTC bãi bỏ Thông tư 142/2011/TT-BTC

Thông tư 11/2022/TT-BNNPTNT ngày 20/9/2022 sửa đổi quy định về thủ tục hành chính trong lĩnh vực bảo vệ và kiểm dịch thực vật

Văn bản này đang cập nhật Nội dung

Bạn vui lòng Tải về để xem.

Thông tư 11-20-22TT-BNNPTNT ngày 20-9-2022