Thông tư 07/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Thông tư 58/2022/TT-BTC ngày 22/9/2022

Thông tư 07/2022/TT-BYT ngày 05/9/2022 quy định thuốc phải thử tương đương sinh học và các yêu cầu đối với hồ sơ báo cáo số liệu nghiên cứu tương đương sinh học trong đăng ký lưu hành thuốc tại Việt Nam

Tải nội dung thôn tư

Thông tư 072022TT-BYT ngày 05-9-2022

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC