Thay đổi mẫu Thông báo tiếp nhận, kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Thay đổi mẫu Thông báo tiếp nhận, kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Thay đổi mẫu Thông báo tiếp nhận, kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Chính phủ ban hành Nghị định 41/2022/NĐ-CP sửa đổi Nghị định 123/2020/NĐ-CP quy định về hóa đơn, chứng từ. Trong đó, sửa đổi mẫu Thông báo tiếp nhận và kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Thay đổi mẫu Thông báo tiếp nhận, kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót

Thay đổi mẫu Thông báo tiếp nhận, kết quả xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót (Ảnh minh họa)

Cụ thể, căn cứ quy định tại Điều 1 Nghị định 41/2022/NĐ-CP và khoản 3 Điều 19 Nghị định 123/2020/NĐ-CP , từ ngày 20/6/2022, việc tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót quy định như sau:

– Trường hợp cơ quan thuế phát hiện hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế hoặc hóa đơn điện tử không có mã của cơ quan thuế đã lập có sai sót thì cơ quan thuế thông báo cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB Nghị định 123/2020/NĐ-CP để người bán kiểm tra sai sót.

– Theo thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB, người bán thực hiện thông báo với cơ quan thuế theo Mẫu số 04/SS-HĐĐT tại Phụ lục IA Nghị định 123/2020/NĐ-CP về việc kiểm tra hóa đơn điện tử đã lập có sai sót.

Hết thời hạn thông báo ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không thông báo với cơ quan thuế thì cơ quan thuế tiếp tục thông báo lần 2 cho người bán theo Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB. Trường hợp quá thời hạn thông báo lần 2 ghi trên Mẫu số 01/TB-RSĐT Phụ lục IB mà người bán không có thông báo thì cơ quan thuế xem xét chuyển sang trường hợp kiểm tra về sử dụng hóa đơn điện tử.

– Trong thời hạn 01 ngày làm việc, cơ quan thuế thông báo về việc tiếp nhận và kết quả xử lý theo Mẫu số 01/TB-HĐSS Phụ lục kèm theo Nghị định 41/2022/NĐ-CP . Hóa đơn điện tử đã hủy không có giá trị sử dụng nhưng vẫn được lưu trữ để phục vụ tra cứu.

Tải các mẫu văn bản liên quan việc thông báo tiếp nhận và xử lý hóa đơn điện tử đã lập có sai sót tại đây:

Mẫu số 01/TB-RSĐT
Mẫu số 04/SS-HĐĐT
Mẫu số 01/TB-HĐSS

Nghị định 41/2022/NĐ-CP có hiệu lực từ ngày 20/6/2022

Nguồn: thuvienphapluat.vn