Sửa đổi nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH trong lĩnh vực việc làm

Sửa đổi nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH trong lĩnh vực việc làm

Sửa đổi nhiệm vụ của Bộ LĐ-TB&XH trong lĩnh vực việc làm

Ngày 12/9/2022, Chính phủ ban hành Nghị định 62/2022/NĐ-CP quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội.

 Bảo Trân

Theo đó, trong lĩnh vực việc làm, Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội có nhiệm vụ và quyền hạn như sau:

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về việc làm; tuyển dụng và quản lý người lao động Việt Nam; thống nhất quản lý người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam.

– Hướng dẫn và tổ chức thu thập, lưu trữ, tổng hợp, … các thông tin thị trường lao động thuộc ngành, lĩnh vực phụ trách ngoài các thông tin thị trường lao động thuộc hệ thống chỉ tiêu thống kê quốc gia;

Ban hành quy chế quản lý, khai thác sử dụng và phổ biến thông tin thị trường lao động.

– Hướng dẫn việc thực hiện các quy định của pháp luật về tổ chức và hoạt động dịch vụ việc làm.

– Hướng dẫn và tổ chức thực hiện các quy định của pháp luật về bảo hiểm thất nghiệp.

– Hướng dẫn việc quản lý, sử dụng Quỹ quốc gia về việc làm theo quy định của pháp luật.

(So với Nghị định 14/2017/NĐ-CP , không còn nhiệm vụ, quyền hạn về hướng dẫn xây dựng, thẩm định và công bố tiêu chuẩn kỹ năng nghề quốc gia; quy định việc cấp chứng chỉ kỹ năng nghề quốc gia).

Nghị định 62/2022/NĐ-CP có hiệu lực kể từ ngày 12/9/2022 và thay thế Nghị định 14/2017/NĐ-CP ngày 17/02/2017.

Theo thuvienphapluat.vn