Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) quyết định tổ chức Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách để thảo luận, góp ý kiến về 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết trình Quốc hội tại Kỳ họp thứ 4 (tháng 10/2022), theo Văn phòng Quốc hội.

Sắp diễn ra Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách
UBTVQH vừa tổ chức Hội nghị về đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch số 81/KH-UBTVQH15 và triển khai chương trình xây dựng luật, pháp lệnh (nguồn: Quốc hội)

Dự kiến diễn ra từ ngày 7 – 8/9 tới, Hội nghị đại biểu Quốc hội hoạt động chuyên trách sẽ cho ý kiến đối với 6 dự án luật, 1 dự thảo nghị quyết, gồm: dự án Luật Thanh tra (sửa đổi); dự án Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi); dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; dự án Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); dự án Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) và dự thảo Nghị quyết ban hành Nội quy kỳ họp Quốc hội (sửa đổi).

Trên đây là những nội dung sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua tại Kỳ họp thứ 4 tới. Trong đó, các dự án: Luật Thanh tra (sửa đổi); Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Tần số vô tuyến điện; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình (sửa đổi); Luật Khám bệnh, chữa bệnh (sửa đổi) đã được Quốc hội cho ý kiến lần đầu tại Kỳ họp thứ 3 và được UBTVQH cho ý kiến về việc tiếp thu, giải trình, chỉnh lý dự thảo Luật tại phiên họp chuyên đề pháp luật tháng 8/2022. Dự án Luật Phòng, chống rửa tiền (sửa đổi) sẽ được trình để Quốc hội xem xét thông qua theo quy trình tại 1 kỳ họp.

Các ý kiến tại Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách là cơ sở quan trọng, để các cơ quan tiếp tục hoàn thiện chỉnh lý các dự thảo luật trước khi trình Quốc hội, góp phần vào hiệu quả của kỳ họp.

Một trong những trọng tâm của Kỳ họp thứ 4 của Quốc hội là công tác lập pháp, để cho ý kiến và xem xét thông qua nhiều dự án luật quan trọng nhằm tiếp tục xây dựng, hoàn thiện hệ thống pháp luật đầy đủ, kịp thời, đồng bộ, thống nhất, khả thi, công khai, minh bạch, có sức cạnh tranh quốc tế, lấy quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của người dân, doanh nghiệp làm trọng tâm nhằm khơi thông nguồn lực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo, bảo đảm yêu cầu phát triển bền vững kinh tế, xã hội và quốc phòng, an ninh, đối ngoại của đất nước trong tình hình mới.

Tiếp tục phát huy tinh thần này trong nhiệm kỳ Quốc hội khóa XV, thực hiện các định hướng và nhiệm vụ lập pháp toàn khóa, gắn với tiếp tục đổi mới, cải tiến quy trình, thủ tục để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác xây dựng ban hành pháp luật, UBTVQH tăng cường bố trí các phiên họp chuyên đề pháp luật, Hội nghị đại biểu Quốc hội chuyên trách với thời gian thảo luận phù hợp, để có thể thảo luận kỹ lưỡng hơn, lấy ý đa chiều về những vấn đề còn ý kiến khác nhau để cùng đi đến thống nhất, đồng thuận…/.

Nguồn kinhtevadubao.vn