Thủ tướng Chính phủ vừa ban hành Quyết định số 1044/QĐ-TTg, ngày 5/9/2022 thành lập Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh.

Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh (Ban Chỉ đạo) là tổ chức phối hợp liên ngành, có chức năng giúp Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ nghiên cứu, chỉ đạo, phối hợp giải quyết những công việc quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh tại Quyết định số 1658/QĐ-TTg ngày 01/10/2021 của Thủ tướng Chính phủ.

Phó Thủ tướng Lê Văn Thành là Trưởng ban Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh
Phát triển đô thị sinh thái ở Hội An/Ảnh: H.P

Ban Chỉ đạo có nhiệm vụ nghiên cứu, đề xuất với Thủ tướng Chính phủ phương hướng, giải pháp để giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh và triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Ban Chỉ đạo giúp Thủ tướng Chính phủ chỉ đạo, điều hòa hoạt động giữa các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ trong quá trình tổ chức, triển khai thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và giải quyết những vấn đề quan trọng, liên ngành về tăng trưởng xanh; giúp Thủ tướng Chính phủ đôn đốc các bộ, cơ quan ngang bộ, cơ quan thuộc Chính phủ tổ chức thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và thực hiện các nhiệm vụ khác về tăng trưởng xanh do Thủ tướng Chính phủ giao.

Theo Quyết định số 1044/QĐ-TTg, Phó Thủ tướng Chính phủ Lê Văn Thành là Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tăng trưởng xanh; Phó Trưởng Ban là Bộ trưởng Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

Bộ Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành, địa phương và các cơ quan liên quan tổng hợp đánh giá định kỳ 6 tháng, đột xuất về kết quả thực hiện Chiến lược quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, tầm nhìn 2050 và Kế hoạch hành động quốc gia về tăng trưởng xanh giai đoạn 2021-2030, báo cáo Trưởng Ban Chỉ đạo và Thủ tướng Chính phủ theo quy định.

Kinh phí hoạt động của Ban Chỉ đạo do ngân sách nhà nước bảo đảm và được bố trí trong kinh phí hoạt động thường xuyên của Bộ Kế hoạch và Đầu tư, bảo đảm phù hợp với quy định của Luật Ngân sách nhà nước./.

Nguồn: kinhtevadubao.vn