Phân biệt vốn đầu tư và vốn điều lệ

Có đúng sao y công chứng chỉ có thời hạn hiệu lực 6 tháng không?

Phân biệt vốn đầu tư và vốn điều lệ

Thực tế, có rất nhiều nhà đầu tư vẫn chưa phân biệt được sự khác và giống nhau giữa vốn đầu tư và vốn điều lệ. Sự giống và khác nhau giữa 2 loại vốn này được quy định như thế nào?

Giống nhau: vốn điều lệ và vốn đầu tư dự án đều là tài sản hoặc tiền mặt do các nhà đầu tư sử dụng vào hoạt động kinh doanh.

Khác nhau:

Tiêu chíVốn đầu tưVốn điều lệ
Khái niệm

Vốn đầu tư là tiền và tài sản khác theo quy định của pháp luật về dân sự và điều ước quốc tế mà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên để thực hiện hoạt động đầu tư kinh doanh (khoản 23 Điều 3 Luật Đầu tư 2020).

Hiểu một cách đơn giản thì vốn đầu tư chính là toàn bộ chi phí mà một nhà đầu tư sẽ bỏ ra để tiến hành thực hiện các hoạt động đầu tư đã được lên kế hoạch từ trước, được hình thành từ hai nguồn tài chính chủ yếu là nguồn vốn trong nước và nguồn vốn đầu tư từ nước ngoài.

Vốn điều lệ là tổng giá trị tài sản do các thành viên công ty, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp khi thành lập công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty hợp danh; là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty cổ phần (khoản 34 Điều 4 Luật Doanh nghiệp 2020).
Phân loại

Vốn đầu tư dự án có thể bao gồm: vốn điều lệ của doanh nghiệp (góp một phần hoặc góp toàn bộ), vốn vay từ ngân hàng,

Vốn góp của các nhà đầu tư khác vào dự án đó… Một doanh nghiệp có thể có nhiều dự án đầu tư hoặc chỉ có 1 dự án đầu tư tùy vào tiềm lực tài chính của doanh nghiệp.

Vốn điều lệ được hiểu là tổng giá trị tài sản mà các thành viên, chủ sở hữu công ty đã góp hoặc cam kết góp hoặc là tổng mệnh giá cổ phần đã bán hoặc được đăng ký mua khi thành lập công ty. Hiện nay Luật doanh nghiệp không có quy định mức vốn điều lệ tối thiểu hay tối đa khi thành lập công ty là bao nhiêu mà cho doanh nghiệp tự lựa chọn và đăng ký mức vốn điều lệ phù hợp tùy thuộc vào nhu cầu kinh doanh và khả năng thực tế mà doanh nghiệp. Mặc dù không quy định về mức vốn điều lệ nhưng Luật doanh nghiệp 2020 có quy định về thời hạn góp vốn đối với những công ty mới thành lập là 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.
Phạm vi sử dụngThường được dùng cho các doanh nghiệp có vốn nước ngoài (FDI).Là thuật ngữ thường được dùng với các doanh nghiệp trong nước.
Đặc điểm

Vốn đầu tư dự án của doanh nghiệp được quy định đối với từng dự án đầu tư, trong đó có phần vốn góp của các nhà đầu tư cho dự án.

Trong quá trình thực hiện, nhà đầu tư có thể tăng vốn góp vào dự án bất kỳ lúc nào mà không cần thiết phải tăng vốn điều lệ.

Là phần vốn cam kết góp trong một thời hạn không quá 90 ngày và được ghi vào Điều lệ của Công ty.

 

Căn cứ pháp lý:

Luật Doanh nghiệp 2020

Luật Đầu tư 2020