Phần 2 – Hướng dẫn một số lưu ý về Hóa đơn điện tử (tiếp theo).

Về hướng dẫn tổ chức thực hiện rà soát công tác tài chính

Phần 2 – Hướng dẫn một số lưu ý về Hóa đơn điện tử (tiếp theo).