Phần 2 – Hướng dẫn một số lưu ý về Hóa đơn điện tử (tiếp theo).

Tư vấn chính sách thuế: Đối tượng buộc sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế

Phần 2 – Hướng dẫn một số lưu ý về Hóa đơn điện tử (tiếp theo).