Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

Nghị quyết 115/NQ-CP ngày 05/9/2022 về Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết 39/2021/QH15 về Quy hoạch sử dụng đất quốc gia thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050, Kế hoạch sử dụng đất quốc gia 5 năm 2021-2025

 Nghị quyết 24/2022/UBTVQH15 tiếp tục hỗ trợ đối với người lao động theo Nghị quyết 03/2021/UBTVQH15 ngày 24/9/2021 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
——–

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ
NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Nghị quyết số:
24/2022/UBTVQH15

Hà Nội, ngày 11 tháng
8 năm 2022

 

NGHỊ QUYẾT

TIẾP TỤC CHI TRẢ HỖ TRỢ
ĐỐI VỚI NGƯỜI LAO ĐỘNG THEO NGHỊ QUYẾT SỐ 03/2021/UBTVQH15 NGÀY 24 THÁNG 9 NĂM
2021 CỦA ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC HỘI

ỦY BAN THƯỜNG VỤ QUỐC
HỘI

Căn cứ Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa
Việt Nam;

Căn cứ Luật Tổ chức Quốc hội số 57/2014/QH13 đã
được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 65/2020/QH14;

Căn cứ Nghị quyết số 30/2021/QH15 về kỳ họp thứ
nhất, Quốc hội khóa XV; Căn cứ Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24 tháng 9
năm 2021 ban hành chính sách hỗ trợ người lao động và người sử dụng lao động bị
ảnh hưởng bởi đại dịch COVID-19 từ Quỹ bảo hiểm thất nghiệp;

Sau khi xem xét Tờ trình số 263/TTr-CP ngày 08
tháng 8 năm 2022 của Chính phủ và Báo cáo thẩm tra số 1006/BC-UBXH15 ngày 10
tháng 8 năm 2022 của Ủy ban Xã hội;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Tiếp tục chi trả hỗ trợ người lao động

1. Sử dụng khoảng 1.155 tỷ đồng từ kết dư Quỹ
bảo hiểm thất nghiệp đến hết năm 2021 để tiếp tục chi trả hỗ trợ đối với người
lao động thuộc đối tượng hưởng theo Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 ngày 24
tháng 9 năm 2021 đã nộp hồ sơ đúng thời hạn.

2. Thời gian thực hiện chi trả hỗ trợ người lao
động hoàn thành chậm nhất vào ngày 10 tháng 9 năm 2022.

3. Kinh phí chi trả hỗ trợ quy định tại khoản 1
Điều này được quyết toán vào năm tài chính 2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Giao Chính phủ triển khai thực hiện việc chi
trả đúng thời hạn, báo cáo kết quả thực hiện Nghị quyết số 03/2021/UBTVQH15 và
Nghị quyết này tại phiên họp tháng 9 năm 2022 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội.

2. Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Hội đồng Dân tộc,
Ủy ban Xã hội, Ủy ban Tài chính, Ngân sách, các Ủy ban khác của Quốc hội, Đoàn
đại biểu Quốc hội, Đại biểu Quốc hội giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

3. Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam,
Tổng Liên đoàn lao động Việt Nam, tổ chức đại diện người sử dụng lao động và
các tổ chức thành viên khác của Mặt trận tham gia tuyên truyền, vận động và
giám sát việc thực hiện Nghị quyết này.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày
thông qua.

Nghị quyết này được Ủy ban Thường vụ Quốc hội
của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XV, phiên họp thứ 14 thông qua
ngày 11 tháng 8 năm 2022.

 

 

TM. ỦY BAN THƯỜNG VỤ
QUỐC HỘI
CHỦ TỊCH

Vương Đình Huệ

 Nguồn: thuvienphapluat.vn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC