Nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán.

Trải qua gần 30 năm hoạt động, thiết lập trường kiểm toán độc lập có những bước tiến xứng đáng, đạt được kết quả xứng đáng. Qua công việc giám sát hoạt động thực tế tại một số doanh nghiệp, Bộ Tài chính xuất ra Chính phủ thực hiện một số biện pháp nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm tra.

Thông qua hoạt động cung cấp dịch vụ, doanh nghiệp kiểm toán đã góp phần triển khai cơ chế, chính sách, thực hiện công khai minh bạch báo cáo tài chính của các doanh nghiệp, ngăn lãng phí, tham quan, phục vụ tốt hơn cho công việc quản lý và điều hành của Chính phủ, doanh nghiệp.

Đối với trường dịch vụ kế toán, tính đến ngày 10/9/2021, có 155 doanh nghiệp được cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh dịch vụ kế toán (tăng 20% so với thời điểm 31/8/2020) và 400 cá nhân được cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động dịch vụ kế toán (tăng 12,4% so với thời điểm 31/8/2020).

Đối với trường kiểm tra dịch vụ, tính đến 30/6/2021, có 208 doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ kiểm toán (tăng 7,2% so với thời điểm 31/8/2020 là 194 doanh nghiệp) làm một số công ty mới thành lập và 2.311 kiểm tra viên hoạt động (tăng 2,7% so với thời điểm 31/8/2020 là 2.250 kiểm toán viên); Số lượng khách hàng toàn ngành là 61.079, tăng 8,4% so với thời điểm 31/8/2020 là 56.362 khách hàng.

Về cơ bản, các dịch vụ do doanh nghiệp (kế toán, kiểm toán) cung cấp được xã hội thừa nhận. Nhiều doanh nghiệp có dịch vụ tốt, đã tạo vị trí trên thị trường, cung cấp dịch vụ đáng tin cậy cho khách hàng. Chất lượng dịch vụ kiểm tra độc lập, dịch vụ kế toán đã giúp việc triển khai cơ chế, chính sách; thực hiện công khai minh bạch báo cáo tài chính của doanh nghiệp; ngăn chặn lỗi thoát, chống lãng phí. Dịch vụ kiểm tra độc lập không dừng lại ở việc xác nhận thông tin mà còn làm tăng lợi ích cho khách hàng trong xây dựng đầu tư quản lý và cổ phần hóa doanh nghiệp. Dịch vụ kế toán mang lại lợi ích thiết thực, giảm chi phí cho doanh nghiệp, đơn vị kế toán.

Tuy nhiên, thông qua công việc giám sát tại một số doanh nghiệp cho thấy, về chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán còn chưa đáp ứng yêu cầu, không tuân thủ đầy đủ các quy định của chuẩn kế toán, kiểm toán và các quy định của pháp luật có liên quan; … Một số doanh nghiệp kiểm toán chưa được xây dựng hoặc không thực hiện tốt các chính sách, thủ tục kiểm tra chất lượng dịch vụ kiểm tra, dẫn đến chất lượng dịch vụ kiểm toán chưa được xây dựng yêu cầu. Thực tế, có nhiều kế toán viên, kiểm tra viên thực hiện công việc ở nhiều nơi cùng lúc, ảnh hưởng đến chất lượng dịch vụ …

Thời gian tới, Bộ Tài chính sẽ tổ chức kiểm tra chất lượng dịch vụ kế toán, kiểm toán. Qua đó, phát hiện các sai sót, hành vi không tuân thủ chuẩn mực nghề nghiệp, xử lý hoặc kiến nghị biện pháp xử lý, khắc phục cùng với việc công khai thông tin kết quả xử lý vi phạm theo quy định. Bộ Tài chính sẽ báo cáo Chính phủ thực hiện các biện pháp nâng cao chất lượng dịch vụ kế toán kiểm toán như: nâng cao năng lực các tổ chức quản lý giám sát hoạt động kiểm toán độc lập, hoạt động cung cấp dịch vụ kế toán, hoàn thiện khung pháp lý phù hợp với giai đoạn mới. Đồng thời, tái cơ cấu thị trường dịch vụ kiểm toán độc lập, bao gồm cả cung và cầu dịch vụ, cùng với đó, nâng cao năng lực của Hội nghề nghiệp và tăng cường hợp tác quốc tế trong lĩnh vực kế toán, kiểm toán.

Nguồn:  https://mof.gov.vn/webcenter/portal/tttc/pages_r/l/chi-tiet-tin-tin-tuc-tai-chinh?dDocName=MOFUCM213668