Long An: Tăng cường phối hợp, bảo đảm thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ

Tăng cường phối hợp, bảo đảm thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ

Long An: Tăng cường phối hợp, bảo đảm thống nhất trong thực hiện các nhiệm vụ

Sáng 12/8, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc làm việc của Ban Thường vụ Tỉnh ủy với Ban cán sự đảng UBND tỉnh.

 

 

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Long An – Nguyễn Văn Được chủ trì cuộc làm việc

Thời gian qua, Ban cán sự đảng UBND tỉnh có nhiều nỗ lực, tập trung lãnh đạo UBND tỉnh quản lý, điều hành thực hiện tốt nhiệm vụ chính trị được giao. Nổi bật là Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã lãnh đạo tổ chức triển khai, quán triệt, thực hiện tốt nhiệm vụ kế hoạch phát triển KT-XH và dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2022.

Tăng trưởng kinh tế (GRDP) 6 tháng đầu năm có bước phục hồi khá. Đến hết tháng 7/2022, thu ngân sách nhà nước 13.430 tỉ đồng, đạt 77,4% dự toán. Văn hóa – xã hội phục hồi phát triển ổn định. Công tác phòng, chống dịch Covid-19 tiếp tục được triển khai linh hoạt, phù hợp. Công tác bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội được tập trung thực hiện với nhiều giải pháp đồng bộ và đạt kết quả tích cực.

Ban cán sự đảng UBND tỉnh đã phối hợp tốt với các ban xây dựng Đảng Tỉnh ủy, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh và các đoàn thể chính trị-xã hội; lãnh đạo, chỉ đạo UBND tỉnh thực hiện các nhiệm vụ do Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy giao, các nội dung công việc theo đề nghị của HĐND tỉnh, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

 

 

Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Văn Út giải trình những vấn đề thuộc thẩm quyền

Tại cuộc làm việc, Ban Thường vụ Tỉnh ủy đã trao đổi, định hướng giải quyết một số vấn đề liên quan đến tình hình thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua, nhất là trong 6 tháng đầu năm 2022, xác định nhiệm vụ trọng tâm trong 6 tháng cuối năm 2022; việc thực hiện Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, nhất là việc xác định các nội dung, vấn đề phải trình Thường trực Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, cho ý kiến theo Quy chế làm việc.

 

 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh – Nguyễn Minh Lâm báo cáo tình hình, kết quả thực hiện nhiệm vụ chính trị của Ban Cán sự đảng UBND tỉnh

Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh – Nguyễn Văn Được đề nghị Ban cán sự đảng UBND tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng nội dung, bảo đảm tiến độ thực hiện các công việc được Tỉnh ủy, Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Thường trực Tỉnh ủy giao theo Chương trình công tác hàng năm và cả nhiệm kỳ; quan tâm rà soát, có kế hoạch và giải pháp khắc phục căn cơ, hiệu quả các tồn tại, hạn chế trong thực hiện nhiệm vụ chính trị thời gian qua.

Đồng thời, theo dõi sâu sát, đôn đốc giải quyết các vấn đề, tránh để chậm việc, sót việc, nội dung không bảo đảm yêu cầu. Quyết tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện công tác cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính. Tập trung rà soát, điều chỉnh Quy chế làm việc của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, UBND tỉnh, phát huy mạnh mẽ vai trò lãnh đạo, chỉ đạo trực tiếp của Ban cán sự đảng UBND tỉnh theo thẩm quyền.

Ngoài ra, Bí thư Tỉnh ủy cũng yêu cầu, Ban cán sự đảng UBND tỉnh tăng cường phối hợp chặt chẽ giữa các thành viên Ban cán sự đảng, các thành viên UBND tỉnh bảo đảm sự đồng bộ, đoàn kết, thống nhất về tư tưởng và hành động. Chủ động phối hợp tham mưu, thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, bố trí cán bộ trong hệ thống cơ quan nhà nước ngang tầm, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới./.

Nguồn: baolongan.vn