Lệ phí cấp Chứng chỉ hoạt động xây dựng, hành nghề kiến trúc sư

Lệ phí cấp Chứng chỉ hoạt động xây dựng, hành nghề kiến trúc sư (Ảnh minh họa)

Bộ Tài chính đã ban hành Thông tư 38/2022/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng, lệ phí cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư.

Theo đó, tổ chức nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng; cá nhân nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng, cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc; nhà thầu nước ngoài khi nhận giấy phép hoạt động xây dựng phải nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư này.

Cụ thể, mức thu lệ phí đối với việc cấp, cấp lại, điều chỉ Chứng chỉ hoạt động xây dựng, Chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư được quy định như sau:

Nội dung

Lệ phí

Chứng chỉ năng lực hoạt động xây dựng

Cấp lần đầu, điều chỉnh hạng, chuyển đổi

– Tổ chức: 01 triệu đồng/chứng chỉ

– Cá nhân: 300.000 đồng/chứng chỉ

Cấp lại, bổ sung nội dung, điều chỉnh, gia hạn

– Tổ chức: 500.000 đồng/chứng chỉ

– Cá nhân: 150.000 đồng/chứng chỉ

Chứng chỉ hành nghề kiến trúc

Cấp lần đầu, chuyển đổi

300.000 đồng/chứng chỉ

Cấp lại, gia hạn, công nhận chứng chỉ

150.000 đồng/chứng chỉ

Cấp giấy phép hoạt động xây dựng cho nhà thầu nước ngoài

02 triệu đồng/giấy phép

Cấp lại chứng chỉ, giấy phép do cơ quan nhà nước có thẩm quyền cấp ghi sai thông tin

Không thu lệ phí

 

Tổ chức thực hiện

– Thông tư này có hiệu lực kể từ ngày 08 tháng 8 năm 2022.

– Bãi bỏ Thông tư số 172/2016/TT-BTC ngày 27 tháng 10 năm 2016 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định mức thu, chế độ thu, nộp lệ phí cấp giấy phép hoạt động xây dựng.

– Tổ chức, cá nhân đã nộp hồ sơ đề nghị cấp chứng chỉ, giấy phép trước ngày Thông tư này có hiệu lực thi hành, khi được cấp chứng chỉ, giấy phép thực hiện nộp lệ phí theo quy định tại Thông tư số 172/2016/TT-BTC.

– Các nội dung khác liên quan đến việc thu, nộp lệ phí không hướng dẫn tại Thông tư này được thực hiện theo hướng dẫn tại Luật Phí và lệ phí; Nghị định số 120/2016/NĐ-CP ngày 23 tháng 8 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phí và lệ phí; Luật Quản lý thuế; Nghị định số 126/2020/NĐ-CP; Nghị định số 11/2020/NĐ-CP ngày 20 tháng 01 năm 2020 của Chính phủ quy định về thủ tục hành chính thuộc lĩnh vực Kho bạc Nhà nước; Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hóa đơn, chứng từ; Thông tư số 78/2021/TT-BTC ngày 17 tháng 9 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện một số điều của Luật Quản lý thuế ngày 13 tháng 6 năm 2019, Nghị định số 123/2020/NĐ-CP ngày 9 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định về hoá đơn, chứng từ.

– Trong quá trình thực hiện, nếu các văn bản liên quan viện dẫn tại Thông tư này được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế thì thực hiện theo văn bản mới được sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế.

– Tổ chức, cá nhân thuộc đối tượng nộp lệ phí và các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Thông tư này. Trong quá trình triển khai thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các tổ chức, cá nhân phản ánh kịp thời về Bộ Tài chính để xem xét, hướng dẫn./.

Trích nguồn

ĐĂNG KÝ TƯ VẤN