Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (cấp Chi cục)

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (cấp Chi cục)

Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (cấp Chi cục)

Chi tiết thủ tục hành chính

Mã thủ tục: 1.007023

Số quyết định: 1500/QĐ-BTC

Tên thủ tục: Khai thuế GTGT theo phương pháp trực tiếp trên doanh thu (cấp Chi cục)

Cấp thực hiện: Cấp Bộ, Cấp Huyện

Loại thủ tục: TTHC được luật giao quy định chi tiết

Lĩnh vực: Thuế

Trình tự thực hiện:

 

+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý).

+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận:  ++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.  ++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế.  ++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.

Cách thức thực hiện:

 

Hình thức nộp

 

Thời hạn giải quyết

 

Phí, lệ phí

 

Mô tả

 

Trực tiếp

 

0

 

 

 

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế

 

Trực tuyến

 

0

 

 

 

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế

 

Dịch vụ bưu chính

 

0

 

 

 

Không phải trả kết quả cho người nộp thuế

Thành phần hồ sơ:

Bao gồm

 

Tên giấy tờ

 

Mẫu đơn, tờ khai

 

Số lượng

 

+ Thành phần hồ sơ gồm: Tờ khai thuế giá trị gia tăng theo mẫu số 04/GTGT ban hành kèm theo Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06/11/2013 của Bộ Tài chính. + Số lượng hồ sơ: 01 (bộ)

 

Mau 04.GTGT.docx

 

Bản chính: 1
Bản sao: 0

Đối tượng thực hiện: Doanh nghiệp

Cơ quan thực hiện: Chi cục thuế huyện, thành phố

Cơ quan có thẩm quyền: Không có thông tin

Địa chỉ tiếp nhận HS: Không có thông tin

Cơ quan được ủy quyền: Không có thông tin

Cơ quan phối hợp: Không có thông tin

Kết quả thực hiện: Hồ sơ gửi đến cơ quan thuế không có kết quả giải quyết.

Căn cứ pháp lý:

 

Số ký hiệu

 

Trích yếu

 

Ngày ban hành

 

Cơ quan ban hành

 

78/2006/QH11

 

Luật 78/2006/QH11

 

29-11-2006

 

Quốc Hội

 

83/2014/NĐ-CP

 

Nghị định 83/2014/NĐ-CP

 

03-09-2014

 

Chính phủ

 

156/2013/TT-BTC

 

Thông tư 156/2013/TT-BTC – Hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22/7/2013 của Chính phủ

 

06-11-2013

 

Bộ Tài chính

 

119/2014/TT-BTC

 

Thông tư số 119/2014/TT-BTC

 

25-08-2014

 

Bộ Tài chính

 

26/2015/TT-BTC

 

Thông tư 26/2015/TT-BTC

 

27-02-2015

 

 

110/2015/TT-BTC

 

Thông tư 110/2015/TT-BTC

 

28-07-2015

 

Yêu cầu, điều kiện thực hiện: Trường hợp người nộp thuế lựa chọn và gửi hồ sơ đến cơ quan thuế thông qua giao dịch điện tử thì phải tuân thủ đúng các quy định của pháp luật về giao dịch điện tử

Từ khóa: Không có thông tin

Mô tả: Không có thông tin

Cách thức thực hiện

Hình thức nộpThời hạn giải quyếtPhí, lệ phíMô tả
Trực tiếp0 Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
Trực tuyến0 Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
Dịch vụ bưu chính0 Không phải trả kết quả cho người nộp thuế
 

Thành phần hồ sơ

Bao gồm
 

Trình tự thực hiện

+ Bước 1. Người nộp thuế chuẩn bị số liệu, lập tờ khai và gửi đến cơ quan thuế chậm nhất vào ngày 20 của tháng sau tháng phát sinh (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo tháng); chậm nhất vào ngày thứ 30 (ba mươi) của quý tiếp theo quý phát sinh nghĩa vụ thuế (đối với trường hợp khai thuế GTGT theo quý).
+ Bước 2. Cơ quan thuế tiếp nhận: ++ Trường hợp hồ sơ được nộp trực tiếp tại cơ quan thuế, công chức thuế tiếp nhận và đóng dấu tiếp nhận hồ sơ, ghi thời gian nhận hồ sơ, ghi nhận số lượng tài liệu trong hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. ++ Trường hợp hồ sơ được gửi qua đường bưu chính, công chức thuế đóng dấu ghi ngày nhận hồ sơ và ghi vào sổ văn thư của cơ quan thuế. ++ Trường hợp hồ sơ được nộp thông qua giao dịch điện tử, việc tiếp nhận, kiểm tra, chấp nhận hồ sơ khai thuế do cơ quan thuế thực hiện thông qua hệ thống xử lý dữ liệu điện tử.
 
Cơ quan thực hiện
Yêu cầu, điều kiện

Thủ tục hành chính liên quan