Hướng dẫn sử dụng Hóa Đơn Điện Tử đối với Hộ Kinh Doanh, Cá Nhân Kinh Doanh

Tư vấn chính sách thuế: Đối tượng buộc sử dụng hóa đơn có mã của cơ quan thuế