Hàng hóa nhập sau đó xuất trả lại chủ hàng có được hoàn thuế GTGT?

Ảnh minh họa. Ảnh: T.Bình

Trong quá trình xử lý hồ sơ hoàn thuế cho doanh nghiệp, Cục Hải quan Cà Mau gặp vướng mắc liên quan đến hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng.

Đối với vấn đề này, ngày 14/3/2019, Tổng cục Hải quan có công văn số 1453/TCHQ-TXNK hướng dẫn các cục hải quan tỉnh, thành phố xử lý việc hoàn thuế GTGT đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài.

Theo đó, tờ khai xuất khẩu đăng ký trước ngày 1/7/2016, tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Quản lý thuế; khoản 1, Điều 29 Nghị định 83/2013/NĐ-CP; khoản 1 Điều 49 Thông tư 38/2015/TT-BTC quy định đối với hàng hóa nhập khẩu sau đó tái xuất trở lại chủ hàng nước ngoài, cơ quan Hải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/7/2016 đến trước ngày 1/2/2018 thì không được hoàn thuế mà thực hiện kê khai, khấu trừ theo quy định tại khoản 3 Điều 1 Thông tư 130/2016/TT-BTC của Bộ Tài chính.

Đối với trường hợp này, ngày 2/4/2018, Bộ Tài chính đã có công văn số 3761/BTC-CST hướng dẫn thực hiện. Do đó, Tổng cục Hải quan đề nghị hải quan địa phương hướng dẫn doanh nghiệp liên hệ với cơ quan Thuế để được hướng dẫn thực hiện.

Đối với tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/2/2018, tại Điều 47 Luật Quản lý thuế số 78/2006/QH11 đã được sửa đổi, bổ sung tại khoản 13 Điều 1 Luật số 21/2012/QH13; khoản 2 Điều 1 Nghị định 146/2017/NĐ-CP; khoản 64 Điều 1 Thông tư 39/2018/TT-BTC sửa đổi, bổ sung Điều 131 Thông tư 38/2015/TT-BTC của Bộ Tài chính đã quy định rõ.

Theo đó, trường hợp doanh nghiệp đã nộp thuế GTGT đối với hàng nhập khẩu nhưng sau đó phải xuất khẩu trả lại chủ hàng nước ngoài, tờ khai xuất khẩu đăng ký từ ngày 1/2/2018 thì cơ quan Gải quan thực hiện xử lý tiền thuế GTGT nộp thừa theo đúng quy định.

Tổng cục Hải quan yêu cầu Cục Hải quan Cà Mau nghiên cứu nội dung công văn số 1453/TCHQ-TXNK ngày 14/3/2019, đối chiếu với trường hợp nhập khẩu thực tế của doanh nghiệp để thực hiện đúng quy định.

Trích nguồn

Nụ Bùi