Hỏi: Công ty có hoạt động thanh toán tiền hàng qua ngân hàng, tuy nhiên số tài khoản ngân hàng của bên bán chưa được đăng ký với cơ quan thuế, vậy công ty có được khấu trừ thuế giá trị gia tăng (GTGT) đầu vào không?

Trả lời: Căn cứ tại khoản 2 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC (đã được sửa đổi bổ sung tại Khoản 10 Điều 1 Thông tư số 26/2015/TT-BTC) quy định về điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào; Điều 1, Điều 2 Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016 sửa đổi, bổ sung khổ thứ nhất Khoản 3 Điều 15 Thông tư số 219/2013/TT-BTC ngày 31/12/2013 của Bộ Tài chính.

Căn cứ quy định trên, từ ngày 15/12/2016 (ngày có hiệu lực của Thông tư số 173/2016/TT-BTC ngày 28/10/2016) thì chứng từ thanh toán qua ngân hàng đủ điều kiện khấu trừ thuế GTGT đầu vào là chứng từ chứng minh việc chuyển tiền từ tài khoản của bên mua sang tài khoản của bên bán mở tại các tổ chức cung ứng dịch vụ thanh toán theo các hình thức thanh toán phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành. Bên bán và bên mua không cần đăng ký số tài khoản ngân hàng với cơ quan thuế mà đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh (đối với trường hợp công ty đăng ký thuế theo cơ chế một cửa liên thông cùng với đăng ký doanh nghiệp).

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn