Điểm mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP: Doanh nghiệp được tạm nộp thuế của 4 quý không thấp hơn 80% so với quyết toán năm

Điểm mới Nghị định 91/2022/NĐ-CP