Đảng ủy Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Đảng ủy Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính vừa ban hành Kế hoạch số 20-KH/ĐU về học tập, quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương khóa XIII.
Hội nghị toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5, khóa XIIIĐảng bộ Bộ Tài chính học tập, nghiên cứu, quán triệt Nghị quyết Trung ương 5

Việc ban hành kế hoạch nhằm giúp cán bộ, đảng viên của đảng bộ, chi bộ trực thuộc Đảng bộ Bộ Tài chính nắm vững những nội dung văn kiện, nhất là những nội dung cốt lõi và những điểm mới trong các văn kiện Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII.

Cấp ủy các cấp xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII) để đưa Nghị quyết vào cuộc sống.

Đồng thời, thực hiện tuyên truyền rộng rãi những nội dung cơ bản, cốt lõi của Nghị quyết tới toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức và người lao động trong Đảng bộ – Bộ Tài chính; tăng cường đấu tranh phòng, chống các quan điểm sai trái, thù địch, nhận thức lệch lạc.

Đảng ủy Bộ Tài chính lên Kế hoạch triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII
Đảng ủy Bộ Tài chính nghiêm túc triển khai Nghị quyết Trung ương 5 khóa XIII. Ảnh: Đức Minh.

Tại kế hoạch này, Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu, công tác tổ chức học tập, quán triệt Nghị quyết phải được tiến hành khẩn trương, nghiêm túc, chất lượng và hiệu quả.

Ban Thường vụ Đảng ủy Bộ Tài chính yêu cầu tăng cường đôn đốc, kiểm tra, giám sát việc tổ chức thực hiện. Cấp ủy, tổ chức đảng, người đứng đầu cấp ủy, cơ quan, đơn vị chịu trách nhiệm về chất lượng tổ chức nghiên cứu, học tập, quán triệt và xây dựng Chương trình hành động, tích cực kiểm tra, giám sát việc thực hiện Nghị quyết. Đồng thời, công tác tuyên truyền Nghị quyết cần được tiến hành thường xuyên, toàn diện, đồng bộ, thống nhất, kịp thời, phong phú và sinh động.

Nội dung học tập, quán triệt tập trung vào các nghị quyết, như: Nghị quyết số 18-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, hoàn thiện thể chế, chính sách, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý và sử dụng đất, tạo động lực đưa nước ta trở thành nước phát triển có thu nhập cao”; Nghị quyết số 19-NQ/TW “Về nông nghiệp, nông dân, nông thôn đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045”; Nghị quyết số 20-NQ/TW “Về tiếp tục đổi mới, phát triển và nâng cao hiệu quả kinh tế tập thể trong giai đoạn mới”; Nghị quyết số 21-NQ/TW “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”.

Kế hoạch nêu rõ, Đảng ủy Bộ Tài chính xây dựng Chương trình hành động thực hiện Nghị quyết Hội nghị lần thứ năm Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trọng tâm là Nghị quyết số 21-NQ/TW ngày 16/6/2022 “Về tăng cường củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đảng và nâng cao chất lượng đội ngũ đảng viên trong giai đoạn mới”./.

Các đơn vị phải xây dựng chương trình hành động thực hiện nghị quyết

Các đảng ủy trực thuộc phối hợp với thủ trưởng đơn vị, tổ chức đoàn thể của đơn vị xây dựng chương trình hành động thực hiện Nghị quyết cụ thể, chi tiết, có lộ trình để triển khai thực hiện gắn với chức năng, nhiệm vụ và điều kiện thực tế của cơ quan, đơn vị, thể hiện quyết tâm đổi mới, sáng tạo và bảo đảm khả thi, thiết thực, hiệu quả…/.

 
Theo thoibaotaichinhvietnam.vn