Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

Công văn 6253/BCT-TTTN năm 2022 về điều hành kinh doanh xăng dầu do Bộ Công thương ban hành

Công văn 3883/BGDĐT-GDĐH ngày 15/8/2022 về việc triển khai tuyển sinh đại học; tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non.

BỘ
GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO
——-

CỘNG
HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
—————

Số: 3883/BGDĐT-GDĐH
V/v triển khai công tác tuyển sinh đại học;
tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022


Nội, ngày
 15
tháng 8 năm 2022

 

Kính
gửi:

– Các
đại học, học viện, trường đại học;

– 
Các
trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học;

– 
Các
trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non;

– Các sở giáo dục và đào tạo[1].

Đ đảm bảo công tác tuyển sinh đại học;
tuyển sinh cao đẳng ngành Giáo dục Mầm non năm 2022 diễn ra nghiêm túc, an
toàn, đúng Quy chế, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) yêu cầu các đại học, học
viện, trường đại học; các trường sĩ quan có đào tạo trình độ đại học; các
trường cao đẳng tuyển sinh ngành Giáo dục Mầm non (sau đây gọi chung là các
CSĐT); các sở giáo dục và đào tạo (sau đây gọi chung là sở GDĐT), nghiêm túc
thực hiện Quy chế tuyển sinh hiện hành, các văn bản hướng dẫn của Bộ GDĐT[2] và đặc biệt lưu ý những nội dung sau:

I. Đối với các sở giáo dục
và đào tạo

Sở GDĐT tăng cường truyền
thông, khuyến cáo, nhắc nhở thí sinh biết và thực hiện đúng kế hoạch tuyển sinh
năm 2022, tránh nhầm lẫn, sai sót làm mất đi cơ hội xét tuyển, cụ thể như sau:

– Thí sinh phải thực hiện
đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển trước hạn cuối (17 giờ 00 ngày
20/8/2022) để tránh các rủi ro về kỹ thuật (nếu có).

– Tất cả thí sinh đăng ký
xét tuyển (ĐKXT) năm 2022 (kể cả thí sinh đã ĐKXT sớm và đủ điều kiện trúng
tuyển tại CSĐT) đều phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống hỗ trợ
tuyển sinh chung của Bộ GDĐT (trừ thí sinh trúng tuyển thẳng theo Điều 8 của
Quy chế nếu đã xác nhận nhập học trên Hệ thống).

– Thí sinh sau khi ĐKXT vẫn
tiếp tục được điều chỉnh nguyện vọng (trong thời gian quy định) không giới hạn
số lần. Sau 17 giờ 00 ngày 20/8/2022, Hệ thống sẽ tự động khóa chức năng ĐKXT
để chuyển sang các quy trình tiếp theo và khi đó thí sinh sẽ không còn quyền
đăng ký hoặc điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

– Từ ngày 21/8 đến 17 giờ
00 ngày 28/8/2022, thí sinh nộp lệ phí xét tuyển đối với các nguyện vọng sử
dụng kết quả thi tốt nghiệp THPT để xét tuyển (đối với các nguyện vọng theo
phương thức xét tuyển khác, thí sinh thực hiện theo quy định của CSĐT). Năm
2022 là năm đầu tiên tổ chức thu lệ phí xét tuyển trực tuyến, vì vậy để tránh các
rủi ro về kỹ thuật (nếu có), thí sinh không để đến sát thời gian hết hạn mới
thực hiện nộp lệ phí.

– Thí sinh đã đủ điều kiện
trúng tuyển (trừ điều kiện tốt nghiệp) theo bất kỳ phương thức xét tuyển nào
của CSĐT vẫn phải thực hiện đăng ký chính xác thông tin về nguyện vọng xét
tuyển trên Hệ thống (mã trường, mã ngành xét tuyển, mã phương thức xét tuyển,
mã tổ hợp xét tuyển) như đã đăng ký với CSĐT.

Trên Hệ thống đã hỗ trợ
thông tin để thí sinh biết thí sinh đã đăng ký đúng nguyện vọng đủ điều kiện
trúng tuyển hay chưa, và biết số thứ tự nguyện vọng đã đăng ký. Thí sinh có thể
vào mục: 
Tra cứu à Danh sách nguyện vọng đủ điều kiện
trúng tuyển
 để xem thông tin chi
tiết, nếu thí sinh đăng ký đúng, cột 
Thứ
tự NV
 sẽ hiện ra thứ tự
nguyện vọng đã đăng ký.

– Thí sinh phải thực hiện
đúng, đủ, hết quy trình đăng ký, điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT trực tuyến, sau đó
thoát khỏi Hệ thống và đăng nhập lại để kiểm tra lại kết quả đã đăng ký, điều
chỉnh.

– Thí sinh trúng tuyển
thẳng (theo Điều 8 Quy chế tuyển sinh) nếu chọn xác nhận nhập học trực tuyến sẽ
không được đăng nguyện vọng xét tuyển trên Hệ thống.

– Trước 17 giờ 00 ngày
30/9/2022, tất cả thí sinh trúng tuyển phải xác nhận nhập học trực tuyến trên
Hệ thống.

Sở GDĐT chỉ đạo các trường
THPT, phòng giáo dục (Điểm tiếp nhận);

– Tiếp tục rà soát, hỗ trợ
tạo tài khoản (đối với thí sinh tự do) trên Hệ thống để thí sinh ĐKXT; sửa,
thay thế email, điện thoại; hướng dẫn thí sinh đến Sở GDĐT để cập nhật ô mục 9
khi thí sinh đề nghị, tránh để sai sót hoặc chậm trễ.

– Từ ngày 21/8 đến 17 giờ
00 ngày 28/8/2022, cử cán bộ có kinh nghiệm rà soát, sửa sai, xác nhận thông
tin về ưu tiên; xác nhận phiếu đăng ký của thí sinh trên Hệ thống; đôn đốc, hỗ
trợ thí sinh nộp lệ phí xét tuyển (trên giao diện thanh toán của thí sinh)
trong trường hợp thí sinh không thể tự thực hiện, đặc biệt là các thí sinh có
hoàn cảnh khó khăn, ở vùng sâu, vùng xa.

– Phổ biến, hướng dẫn thí
sinh về cách thức nộp lệ phí xét tuyển trên Hệ thống theo Tài liệu hướng dẫn
đối với từng kênh thanh toán; một số khuyến nghị, lưu ý đối với thí sinh khi
thực hiện nộp trực tuyến lệ phí xét tuyển.

– Cử cán bộ có kinh nghiệm
về công tác tuyển sinh để trực, tư vấn, hướng dẫn, hỗ trợ thí sinh trong công
tác tuyển sinh.

II. Đối với các cơ sở đào
tạo

1. Rà soát đề án tuyển
sinh, thông tin đăng ký xét tuyển

– Chỉ tổ chức tuyển sinh
đối với các ngành đủ điều kiện quy định, đối với các ngành buộc phải dừng tuyển
sinh cần phải thông báo công khai trên trang thông tin điện tử của CSĐT, điều
chỉnh đề án tuyển sinh và thông báo cho thí sinh biết để kịp thời điều chỉnh
sang các ngành, các CSĐT khác.

– Các CSĐT tiếp tục rà soát
lại đề án tuyển sinh, thông báo tuyển sinh bao gồm: chỉ tiêu, ngành, phương
thức xét tuyển, tổ hợp xét tuyển; bài thi/môn thi chính được nhân hệ số khi xét
tuyển, mức chênh lệch điểm giữa các tổ hợp so với tổ hợp gốc, tiêu chí phụ, môn
năng khiếu, điểm xét tuyển môn năng khiếu (nếu có), các phương thức, điều kiện
xét tuyển bổ sung (nếu có)…; đảm bảo chính xác với cơ sở dữ liệu đã khai báo
trong Hệ thống nghiệp vụ thi và tuyển sinh (trang Nghiệp vụ); đồng thời cập
nhật chính xác, đầy đủ danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển, trúng tuyển
theo xét tuyển thẳng, hoặc đạt điều kiện sơ tuyển lên Hệ thống.

– Trong trường hợp cần điều
chỉnh, bổ sung nội dung đề án thì phải tuân thủ các quy định, hướng dẫn và việc
điều chỉnh không làm ảnh hưởng đến quyền lợi của các thí sinh đã ĐKXT vào CSĐT
(ví dụ: CSĐT mở thêm ngành và điều chỉnh chỉ tiêu cho ngành mới mở; lượng
thí s
inh đăng ký thấp hơn chỉ
tiêu dự kiến một số ngành nên cần điều chỉnh chỉ tiêu dư cho các ngành gần
trong nhóm ngành; điều chỉnh đ
 thống nhất thông tin khai báo trên Hệ thống nghiệp
vụ với báo cáo xác định chỉ tiêu và đề án tuyển sinh đã công khai trên trang
thông tin điện tử của CSĐT
;…). Các CSĐT cập nhật các nội
dung thay đổi trong Đề án lên 
Cổng
thông tin tuyển sinh của Bộ GDĐT để báo cáo và phục vụ cho công tác thanh tra,
kiểm tra; đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của CSĐT để thí sinh
biết và xã hội giám sát.

– Các CSĐT không được quy
định, thông báo hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên Hệ thống
mới được xét tuyển (trừ trường hợp thí sinh đăng ký vào các CSĐT Công an, Quân
đội).

– Khi thông tin về
CMND/CCCD/Mã định danh giữa Hệ thống và thí sinh khai báo tại CSĐT không thống
nhất, đề nghị các CSĐT lấy theo số CMND/CCCD/Mã định danh trên Hệ thống và sử
dụng trong suốt quá trình ĐKXT, lọc ảo và nhập học (số CMND/CCCD đúng sẽ được
cập nhật sau khi thí sinh nhập học vào CSĐT).

– Trên Hệ thống đã hỗ trợ
các CSĐT có xét tuyển sớm Báo cáo thống kê danh sách thí sinh đủ điều kiện
trúng tuyển đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển vào CSĐT hoặc CSĐT khác, địa chỉ
xuất báo cáo như sau: Báo cáo 
à Báo
cáo khai thác số liệu 
à Tình hình đăng ký nguyện
vọng của những thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển sớm.

– Các CSĐT khẩn trương rà
soát danh sách thí sinh đã đủ điều kiện trúng tuyển, nếu thí sinh chưa đăng ký
trên Hệ thống hoặc chưa đăng ký và nộp hồ sơ xét tuyển tại CSĐT nhưng lại đăng
ký trên Hệ thống, hoặc có thể đăng ký không đúng với thông tin của ngành đã đủ
điều kiện trúng tuyển (sai về CMND, mã ngành xét tuyển, mã phương thức xét
tuyển, mã tổ hợp xét tuyển…) thì cần thông báo cho thí sinh biết để vào đăng
ký hoặc để sửa sai và đăng ký lại nguyện vọng.

– Đối với các CSĐT có ngành
đào tạo giáo viên phải rà soát và cập nhật chính xác chỉ tiêu sư phạm đã được
Bộ GDĐT thông báo lên trang Báo cáo xác định chỉ tiêu và trang Nghiệp vụ, đồng
thời đồng bộ đề án tuyển sinh tại Cổng thông tin tuyển sinh, đảm bảo các thông
tin thống nhất, chính xác.

2. Nâng cấp phần mềm xét
tuyển; tập huấn; thực hành các chức năng phần mềm tuyển sinh năm 2022

– Nâng cấp phần mềm xét
tuyển để đảm bảo đúng với cấu trúc dữ liệu và các quy định hiện hành.

– Để đảm bảo công tác xét
tuyển được thực hiện đúng Quy chế và diễn ra nghiêm túc, an toàn, Bộ GDĐT yêu
cầu tất cả các CSĐT cử cán bộ tham gia tập huấn đầy đủ và thực hành các chức
năng của Hệ thống.

– Từ ngày 27/8 đến ngày
29/8/2022, tất cả các CSĐT thực hành xét tuyển với cơ sở dữ liệu giả lập; quy
trình, thời gian, vai trò của các CSĐT được quy định trong tài liệu tập huấn.

3. Thực hiện quy trình xét
tuyển, xử lý nguyện vọng xét tuyển (lọc ảo) chính thức

– Các CSĐT tổ chức xét
tuyển sớm và công bố danh sách thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển (trừ điều kiện
tốt nghiệp) phải được đưa lên Hệ thống để xử lý nguyện vọng nếu thí sinh có
đăng ký nguyện vọng xét tuyển (bất kể là thí sinh đăng ký thứ tự nguyện vọng
nào); không được quy định hoặc yêu cầu thí sinh phải đăng ký nguyện vọng 1 trên
Hệ thống mới được trúng tuyển; tuyệt đối không được xét tuyển lại (tăng hoặc
giảm mức điểm trúng tuyển) để loại bớt hoặc tăng thêm thí sinh.

– Năm 2022, Bộ GDĐT tiếp
tục hỗ trợ kỹ thuật cho các CSĐT về: thông tin tuyển sinh trên 
Cổng thông tin tuyển sinh, thống kê nguyện
vọng thí sinh, điểm kết quả học tập cấp THPT, phần mềm xét tuyển (các
CSĐT phải cập nhật đúng phiên bản phần mềm xét tuyển)
,… để giúp các CSĐT
thực hiện tuyển sinh thuận lợi. Tuy nhiên, các CSĐT cần lưu ý Hệ thống xử lý
nguyện vọng xét tuyển chỉ làm nhiệm vụ lọc bỏ những thí sinh đã trúng tuyển
nguyện vọng cao hơn vào CSĐT khác ra khỏi danh sách trúng tuyển dự kiến mà CSĐT
gửi lên Hệ thống, không có chức năng điều chỉnh chỉ tiêu, điểm chuẩn mà CSĐT đã
xác định; Hệ thống không xét tuyển thay cho các CSĐT.

– Các CSĐT tự chủ trong
công tác tuyển sinh và phải chịu trách nhiệm trong việc xác định chỉ tiêu, xác
định điểm trúng tuyển vào các ngành/nhóm ngành đào tạo của CSĐT; nếu CSĐT xác
định danh sách trúng tuyển dự kiến không sát với thực tế dẫn đến tuyển vượt chỉ
tiêu đã đăng ký thì CSĐT và cá nhân liên quan hoàn toàn chịu trách nhiệm và sẽ
bị xử lý theo Điều 27 của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Những CSĐT tuyển không
đủ chỉ tiêu trong đợt 1 có thể tiếp tục xét tuyển các đ
t bổ sung.

– Kế hoạch xét tuyển và lọc
ảo được quy định tại Phụ lục VII kèm theo Công văn số 2598/BGDĐT-GDĐ
H ngày 20/6/2022 của Bộ GDĐT. Các nhóm
CSĐT xét tuyển, lọc ảo và tất cả các CSĐT (trong và ngoài nhóm CSĐT xét tuyển)
phải chủ động trong quá trình tuyển sinh và tương tác với phần mềm xét tuyển,
lọc ảo theo lịch chung.

– Đặc biệt, các CSĐT phải
triệt để tuân thủ và thống nhất thực hiện quy định: Danh sách thí sinh trúng
tuyển chính thức vào CSĐT là danh sách thí sinh được Hệ thống xử lý nguyện vọng
xét tuyển gửi lại CSĐT (trên cơ sở danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển do
CSĐT tải lên Hệ thống) sau khi lọc ảo lần cuối cùng vào ngày 15/9/2022, các
CSĐT tuyệt đối không được điều chỉnh danh sách trúng tuyển chính thức này.

– Để danh sách thí sinh
trúng tuyển sát với chỉ tiêu tuyển sinh đã xác định, Bộ GDĐT yêu cầu các CSĐT,
nhóm CSĐT xét tuyển thực hiện:

+ Bố trí cán bộ có kinh
nghiệm trong việc thống kê số liệu, phân tích dữ liệu, xử lý thông tin… về
tuyển sinh để kiểm soát tỷ lệ thí sinh ảo phù hợp với từng CSĐT, từng
ngành/nhóm ngành đào tạo và quy trình tuyển sinh.

+ Hiện nay một số CSĐT đã
tự nguyện hình thành nhóm xét tuyển khu vực phía Bắc và nhóm xét tuyển khu vực
phía Nam. Các nhóm cần thống nhất việc hỗ trợ lẫn nhau trong xét tuyển và lọc
ảo. Các CSĐT cần lưu ý tính toán việc điều chỉnh điểm dự kiến trúng tuyển, danh
sách thí sinh dự kiến trúng tuyển sau mỗi lần lọc ảo trong nhóm và lọc ảo toàn
quốc để đảm bảo danh sách thí sinh chính thức trúng tuyển vào CSĐT sau lần cuối
cùng lọc ảo toàn quốc (ngày 15/9/2022) sát với chỉ tiêu tuyển sinh của CSĐT.

4. Xác nhận nhập học và tổ
chức nhập học cho thí sinh

– CSĐT hướng dẫn thí sinh
xác nhận nhập học và tổ chức nhập học cho thí sinh trong thời gian quy định.

– Tất cả thí sinh phải xác
nhận nhập học trực tuyến trên Hệ thống, thời gian từ ngày 16/9 đến trước 17 giờ
00 ngày 30/9/2022.

– CSĐT không được yêu cầu
thí sinh xác nhận nhập học hoặc nhập học trước ngày 16/9/2022 và không được kết
thúc xác nhận nhập học hoặc kết thúc nhập học trước 17 giờ 00 ngày 30/9/2022.

5. Xử lý đơn thư khiếu nại

– CSĐT phải thực hiện các
cam kết đối với thí sinh; tư vấn, hỗ trợ và giải quyết khiếu nại, bảo vệ quyền
lợi chính đáng của thí sinh trong những trường hợp rủi ro được công bố trong đề
án tuyển sinh theo quy định.

– Phối hợp với các CSĐT có
liên quan để giải quyết đơn thư phản ánh, khiếu nại, tố cáo liên quan tới công
tác xét tuyển của CSĐT theo quy định của pháp luật.

Trong quá trình thực hiện
nếu có khó khăn, vướng mắc, đề nghị các đơn vị báo cáo kịp thời về Bộ Giáo dục
và Đào tạo (qua Vụ Giáo dục Đại học) theo các số điện thoại: 024.32181385;
024.32181386; 024.32293009; 024.38692392; email:
hotroxettuyencdspvadh@moet.gov.vn để được giải đáp và hướng dẫn.

Bộ Giáo dục và Đào tạo yêu
cầu các đơn vị nghiêm túc thực hiện theo hướng dẫn này./.

 


Nơi nhận:

Như trên;
– Bộ trưởng (để b/c);
– Các Thứ trưởng (để p/h c/đ);
– Cổng TTĐT của Bộ GDĐT;
– Lưu: VT, GDĐH.

KT. BỘ TRƯỞNG
THỨ TRƯỞNG
Hoàng
Minh S
ơn

 Nguồn: thuvienphapluat.vn

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC