Công bố 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Công bố 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Công bố 06 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 2

Cụ thể, phê duyệt 06 chuẩn mực kế toàn công Việt Nam đợt 2 gồm:

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 05 “Chi phí đi vay”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 09 “Doanh thu từ các giao dịch trao đổi”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 11 “Hợp đồng xây dựng”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 14 “Các sự kiện phát sinh sau ngày kết thúc kỳ kế toán năm”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 23 “Doanh thu từ các giao dịch không trao đổi”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 24 “Trình bày thông tin ngân sách trong báo cáo tài chính”.

Trước đó, tại Quyết định 1676/QĐ-BTC ngày 01/9/2021, Bộ Tài chính cũng đã công bố 05 chuẩn mực kế toán công Việt Nam đợt 1, gồm:

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 01 “Trình bày báo cáo tài chính”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 02 “Báo cáo lưu chuyển tiền tệ”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 12 “Hàng tồn kho”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 17 “Bất động sản, nhà xưởng và thiết bị”;

– Chuẩn mực kế toán công Việt Nam số 31 “Tài sản vô hình”.

Quyết định 1366/QĐ-BTC có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

Nguồn: thuvienphapluat.vn