Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Bộ Tài chính hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam

Dự thảo thông tư quy định một số nội dung đặc thù về tài khoản kế toán, nguyên tắc kế toán, kết cấu và nội dung phản ánh của tài khoản kế toán, phương pháp kế toán, việc và trình bày, báo cáo tài chính và báo cáo tài chính hợp nhất của Ngân hàng Phát triển Việt Nam (NHPTVN).

hướng dẫn kế toán áp dụng đối với Ngân hàng Phát triển Việt Nam
Dự thảo thông tư nêu rõ, tất cả các đơn vị thuộc NHPTVN phải mở sổ kế toán, ghi chép, quản lý, bảo quản, lưu trữ sổ kế toán theo đúng quy định. Ảnh: Đức Minh

Theo dự thảo, NHPTVN được chủ động xây dựng, thiết kế biểu mẫu chứng từ kế toán phù hợp với đặc điểm hoạt động và yêu cầu quản lý của NHPTVN nhưng phải đảm bảo đầy đủ nội dung chủ yếu của chứng từ kế toán quy định tại Luật Kế toán và các văn bản hướng dẫn, sửa đổi, bổ sung, thay thế (nếu có), đảm bảo nguyên tắc rõ ràng, minh bạch, kịp thời, dễ kiểm tra, kiểm soát và đối chiếu.

NHPTVN áp dụng biểu mẫu các loại biên lai thu tiền, biểu mẫu chứng từ kế toán thuộc nội dung thu nộp ngân sách nhà nước do Bộ Tài chính thống nhất phát hành.

Dự thảo quy định, hệ thống báo cáo tài chính của NHPTVN gồm báo cáo tài chính năm và báo cáo tài chính giữa niên độ.

Báo cáo tài chính năm của NHPTVN, bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính, báo cáo kết quả hoạt động, báo cáo lưu chuyển tiền tệ, thuyết minh báo cáo tài chính.

Báo cáo tài chính giữa niên độ của NHPTVN (dạng đầy đủ), bao gồm: Báo cáo tình hình tài chính giữa niên độ, báo cáo kết quả hoạt động giữa niên độ, báo cáo lưu chuyển tiền tệ giữa niên độ, thuyết minh báo cáo tài chính chọn lọc.

Báo cáo tài chính được thể hiện dưới hình thức văn bản giấy hoặc văn bản điện tử tùy theo điều kiện thực tế và yêu cầu của cơ quan nhận báo cáo.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn