Bổ sung quy định cho vay qua các phương tiện điện tử

Bổ
sung quy định cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử.

Ngân hàng Nhà nước Việt
Nam đang dự thảo Thông tư sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số
39/2016/TT-NHNN ngày 30/12/2016 quy định về hoạt động cho vay của tổ chức tín dụng,
chi nhánh ngân hàng nước ngoài đối với khách hàng.

Dự thảo Thông tư bổ sung
Điều 24a: Hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử.

Tổ chức tín dụng thực hiện
cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải xây dựng, ban hành, công
khai quy trình, hồ sơ, thủ tục cho vay bằng phương tiện điện tử phù hợp với quy
định tại Thông tư này, quy định của pháp luật về phòng, chống rửa tiền, pháp luật
về giao dịch điện tử, các quy định pháp luật liên quan để đảm bảo an toàn, bảo
mật thông tin khách hàng và an toàn hoạt động của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng thực hiện
cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải thực hiện quản lý, kiểm
soát, đánh giá rủi ro các quy trình nghiệp vụ được thực hiện tự động hóa, trong
đó cần áp dụng các mô hình giám sát rủi ro và cảnh báo sớm để kịp thời có biện
pháp ngăn chặn các hành vi gian lận.

Trường hợp để nhận biết
và xác minh khách hàng vay vốn qua việc sử dụng các phương tiện điện tử, tổ chức
tín dụng phải có biện pháp, hình thức công nghệ để thu thập, kiểm tra, đối chiếu,
đảm bảo sự khớp đúng giữa thông tin nhận biết khách hàng, dữ liệu sinh trắc học
của khách hàng với các thông tin, yếu tố sinh trắc học tương ứng trên các giấy
tờ tùy thân gắn với khách hàng hoặc với dữ liệu định danh cá nhân được xác thực
bởi cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc bởi tổ chức cung ứng dịch vụ định danh
và xác thực điện tử được cấp phép hoặc với thông tin tại kho dữ liệu khách hàng
của tổ chức tín dụng.

Tổ chức tín dụng phải lưu
giữ, bảo quản hồ sơ cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử, đảm bảo
an toàn, bảo mật, được sao lưu dự phòng, đảm bảo tính đầy đủ, toàn vẹn của hồ
sơ và cho phép truy cập, sử dụng khi cần thiết.

Theo Ngân hàng Nhà nước,
để tạo khuôn khổ pháp lý cho hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện
điện tử của tổ chức tín dụng đối với khách hàng, dự thảo Thông tư bổ sung một
Điều quy định chung về hoạt động cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện
tử và sửa đổi, bổ sung một số điều khoản khác cho phù hợp với hình thức cho vay
qua việc sử dụng các phương tiện điện tử.

Cho vay qua việc sử dụng
các phương tiện điện tử khác cho vay bằng phương tiện truyền thống ở hình thức
cho vay. Do đó, cho vay qua việc sử dụng các phương tiện điện tử phải tuân thủ
đầy đủ các quy định tại luật các tổ chức tín dụng, Thông tư 39/2016/TT-NHNN,
các quy định của pháp luật liên quan và các quy định nội bộ của tổ chức tín dụng.

Trích 

Minh Hiền