Bổ sung 02 lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính

giám định tư pháp

Ngày 29/6/2022 Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành Thông tư 40/2022/TT-BTC quy định về giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính.

Bổ sung 02 lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính
Bổ sung 02 lĩnh vực giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính (ảnh nguồn intetnet)

Trong đó quy định giám định tư pháp trong lĩnh vực tài chính bao gồm:

– Giám định tư pháp về kế toán, kiểm toán.

– Giám định tư pháp về giá.

– Giám định tư pháp về chứng khoán.

– Giám định tư pháp về thuế.

– Giám định tư pháp về hải quan.

– Giám định tư pháp về tải sản công.

– Giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp.

– Giám định tư pháp về các lĩnh vực tài chính khác theo quy định của pháp luật.

So với Thông tư 138/2013/TT-BTC hiện hành Thông tư 40/2022/TT-BTC đã bổ sung 02 lĩnh vực giám định tư pháp là giám định tư pháp về tải sản công và giám định tư pháp về tài chính doanh nghiệp.

Thông tư 40/2022/TT-BTC có hiệu lực từ ngày 15/8/2022 và thay thế Thông tư 138/2013/TT-BTC .

Nguồn: thuvienphapluat.vn