Theo đó, Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công tại các đơn vị thuộc cơ quan Bộ Tài chính; các đơn vị là các Tổng cục thuộc Bộ Tài chính (Tổng cục Thuế, Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); các đơn vị sự nghiệp thuộc Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp thuộc các Tổng cục thuộc Bộ Tài chính; các đơn vị sự nghiệp thuộc các Cục thuộc các Tổng cục thuộc Bộ Tài chính.

Ban hành chế độ, định mức kinh tế - kỹ thuật sửa chữa tài sản công tại Bộ Tài chính
Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức là: Phần mềm nội bộ, máy chủ, máy vi tính, máy in. Ảnh minh họa

Tài sản công do Bộ trưởng Bộ Tài chính quyết định chế độ, tiêu chuẩn, định mức là: Phần mềm nội bộ, máy chủ, máy vi tính, máy in, lưu điện, thiết bị mạng, thiết bị bảo mật, thiết bị lưu trữ dữ liệu. Xe ô tô và các tài sản công khác (trừ xe ô tô chuyên dùng; máy móc, thiết bị chuyên dùng).

Thủ trưởng các tổng cục (Kho bạc Nhà nước, Tổng cục Thuế, Tổng cục Hải quan, Tổng cục Dự trữ Nhà nước, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước); Thủ trưởng các đơn vị sự nghiệp ban hành chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa áp dụng đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý là: Xe ô tô chuyên dùng; máy móc, thiết bị chuyên dùng.

Trường hợp các bộ quản lý ngành, lĩnh vực quy định tại điểm a khoản 3 Điều 39 Luật Quản lý, sử dụng tài sản công năm 2017 và điểm a khoản 3 Điều 3 Thông tư số 65/2021/TT-BTC ngày 29/7/2021 của Bộ Tài chính ban hành quy định chế độ, tiêu chuẩn, định mức kinh tế – kỹ thuật bảo dưỡng, sửa chữa đối với tài sản công thuộc phạm vi quản lý nhà nước của bộ quản lý ngành, lĩnh vực thì Thủ trưởng các đơn vị thực hiện theo quy định được bộ quản lý ngành, lĩnh vực ban hành./.