25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền

Lợi ích kép từ việc kết nối máy tính tiền với cơ quan thuế. Ảnh: TL

Tổng cục Thuế cho biết, căn cứ quy định tại Điều 8 Thông tư số 78/2021/TT-BTC hướng dẫn về triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và Quy trình quản lý hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền ban hành kèm theo Quyết định số 1391/QĐ-TCT ngày 23/8/2022, Tổng cục Thuế đã ban hành quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022 sửa đổi, bổ sung Quyết định số 1450/QĐ-TCT làm căn cứ triển khai đồng bộ các giải pháp kỹ thuật đáp ứng triển khai hóa đơn điện tử có mã cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền trên toàn quốc.

Tổng cục Thuế thông báo nội dung, kế hoạch nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Cụ thể, về nội dung nâng cấp, Tổng cục Thuế cho biết sẽ nâng cấp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử tại cơ quan thuế đáp ứng yêu cầu tiếp nhận, xử lý đăng ký sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền; tiếp nhận dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền của tổ chức, cá nhân thông qua tổ chức cung cấp dịch vụ nhận, truyền dữ liệu hóa đơn điện tử; tiếp nhận xử lý thông báo hóa đơn có sai sót đối với hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền…

25 tổ chức được triển khai hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền
Hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền tạo thói quen mua hàng lấy hóa đơn của người dân. Ảnh: TL

Hỗ trợ doanh nghiệp, hộ cá nhân kinh doanh tra cứu, khai thác tra cứu dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền đã gửi cơ quan thuế trên Cổng thông tin điện tử của Tổng cục Thuế và qua ứng dụng trên các thiết bị di động.

Cung cấp các báo cáo tổng hợp, chi tiết hỗ trợ cơ quan thuế khai thác dữ liệu hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền…

Về kế hoạch nâng cấp, triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế sẽ phân tích, thiết kế và lập trình phần mềm ứng dụng hóa đơn điện tử từ ngày 12/9 đến ngày 16/10/2022.

Thiết lập hạ tầng kỹ thuật, cài đặt ứng dụng từ ngày 1/10 đến ngày 16/10/2022.

Kiểm thử ứng dụng trong nội bộ cơ quan thuế từ ngày 17/10 đến ngày 23/10/2022.

Sẽ kiểm thử tích hợp hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế với hệ thống của các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử từ ngày 24/10 đến ngày 6/11/2022.

Hoàn thiện hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng yêu cầu phát sinh sau kiểm thử từ ngày 7/11 đến ngày 20/11/2022.

Triển khai hệ thống quản lý hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền dự kiến từ ngày 21/11/2022.

Theo đó, Tổng cục Thuế đề nghị các tổ chức cung cấp dịch vụ hóa đơn điện tử thực hiện xây dựng, nâng cấp giải pháp hóa đơn điện tử của các tổ chức theo quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền và phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tại Quyết định số 1510/QĐ-TCT ngày 21/9/2022; phối hợp kiểm thử tích hợp giữa hệ thống quản lý hóa đơn điện tử của cơ quan thuế và hệ thống hóa đơn điện tử của tổ chức (theo dõi thông báo cụ thể của Tổng cục Thuế qua hệ thống thư điện tử và cổng thông tin điện tử ngành Thuế).

Ngoài ra, đối với các tổ chức nhận, truyền và lưu trữ dữ liệu hóa đơn điện tử, Tổng cục Thuế đề nghị tổ chức thông báo kế hoạch nâng cấp các quy định thành phần chứa dữ liệu nghiệp vụ hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền, phương thức truyền nhận với cơ quan thuế tới các tổ chức cung cấp giải pháp hóa đơn điện tử đang truyền nhận dữ liệu hóa đơn điện tử qua tổ chức.

Kể từ thời điểm Tổng cục Thuế thông báo chính thức về việc triển khai nâng cấp hệ thống hóa đơn điện tử đáp ứng tiếp nhận, xử lý dữ liệu hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền, các tổ chức được Tổng cục Thuế lựa chọn thực hiện phối hợp với cơ quan thuế trong triển khai, hỗ trợ khách hàng sử dụng hóa đơn điện tử có mã của cơ quan thuế khởi tạo từ máy tính tiền.

Theo thoibaotaichinhvietnam.vn